Järelevalveametnik

Õppeaeg:
oktoober - mai
Õppekava maht:
45 EKAP; 1170 tundi
Sessioonõpe:
õppetöö 2-3 nädala tagant; N-L ajavahemikul 8.30 - 20.40. Õppetöö toimub sessioonigraafiku alusel. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena.

Täienduskoolitus on suunatud eelkõige riigi- ja kohaliku omavalitsuse teenistujatele, kelle teenistuskohustuseks on loamenetluse, riiklikku järelevalve, majandustegevuse kontrolli ja väärteomenetluse läbiviimine ning kes ei ole omandanud õigusalast kutse- või kõrgharidust.

Täienduskoolituse läbinud osaleja oskab riigi- või kohaliku omavalitsuse teenistujana viia tüüpjuhtudel iseseisvalt kehtiva õiguse alusel läbi haldusmenetlust riikliku järelevalve ja majandustegevuse kontrolli meetmete kohaldamiseks ning väärteomenetlust väärteokaristuse kohaldamiseks. 


Õppekava maht on 1170 tundi, millest:

  • kontaktõpe koolis on 360 tundi
  • iseseisev töö kodus 810 tundi

Sisseastumine

Avalduste esitamine toimub elektrooniliselt kooli kodulehel ajavahemikul 01.05-18.06.2024.

Sisseastumisavalduse täienduskoolitusele saad esitada siin (LINK).

Õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu. Kursusele registreerides tuleb esitada CV ja portfoolio

Portfoolio faili pealkirja tuleb kindlasti märkida oma nimi. Portfoolio esitamine on vajalik kui kandidaati tutvustav taustainfo, kus kandidaat põhjendab oma soovi õppida valitud õppekaval.

Vajadusel toimub kandidaadiga lisaks vestlus, ent peamiselt teeb vastuvõtukomisjon otsuse õppija kooli vatsuvõtmise kohta dokumentide põhjal (avaldus, CV, portfoolio).

Tutvu täienduskoolituse vastuvõtueeskirjaga.