VÕTA

Küsimuste korral pöörduge VÕTA nõustaja Nadežda Demidova poole: 653 6403 või ndemidova@tmk.edu.ee

Mis on VÕTA?

VÕTA tähendab Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine
(inglise keeles: APEL = Accreditation of Prior and Experiental Learning)

VÕTA võimaldab arvestada

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolituses õpitut
 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi, hoolimata viisist, kuidas need on omandatud.

VÕTAt saab kasutada

 • sisseastumiseks
 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks
 • õppekava täitmiseks

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii kooli, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ning annab neile võimaluse ennast teostada. Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijaid, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.
Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

Mida hinnatakse?

 • Mitte kogemust, vaid sellest õpitut
 • Teadmisi, oskusi ja pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada
 • Vastavust õppeaine, õppeainete ploki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile
 • Vastaval tasemel toimetulekut
 • Tervikut, mitte üksikuid aineid
 • Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga!

Tallinna Majanduskooli varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja taotluse esitamiseks vajalikud dokumendivormid: