VÕTA

Küsimuste korral pöörduge VÕTA nõustaja Nadežda Demidova poole: 5628 1687 või ndemidova@tmk.edu.ee

Pane tähele! Olulised VÕTA kuupäevad

 • Õhtune õpe: 15. september
 • Sessioonõpe: 10 kalendripäeva pärast esimese õppesessiooni lõppemist
 • Praktika: 1 kuu jooksul pärast praktika tutvustuse esimest infotundi

Mis on VÕTA?

VÕTA tähendab Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine
(inglise keeles: APEL = Accreditation of Prior and Experiental Learning)

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem kutseõppeasutuses, kõrgkoolis ja ülikoolis sooritatud õpinguid.
 • täienduskoolituses õpitut.
 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

VÕTA eesmärk

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi, mida on omandatud varasemate õpingute ja töökogemuse kaudu.

Tallinna Majanduskooli õppekava täitmiseks saab VÕTAt rakendada õppekavas toodud põhiõpingute ja valikõpingute õppeteemade/moodulite olemasolul. Teisest kutseõppeasutusest (sh sama õppekava) või Tallinna Majanduskooli teisest õppekavast valitud valikteemad/-mooduleid saab esitada õppekava täitmiseks, kui need kattuvad Tallinna Majanduskoolis õpitava õppekava valikteemade/mooduli õpiväljunditega.

VÕTA hariduse omandamisel

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii kooli, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ning annab neile võimaluse ennast teostada. Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijaid, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.
Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

Mida hinnatakse?

 • Mitte kogemust, vaid sellest õpitut.
 • Teadmisi, oskusi ja pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada.
 • Vastavust õppeteema/mooduli eesmärkidele.
 • Tervikut, (õppeteemat ja selle õpiväljundite saavutatust), mitte üksikuid õppeteema õpiväljundeid.
 • Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus Tallinna Majanduskooli õppekava õpiväljuniditega!

Tallinna Majanduskooli varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise vajalikud dokumendid vormistatakse õppeinfosüsteemis Tahvel.