Õppetoetused

Õppetoetuse taotlusi saab esitada ÕISis 15. septembrist kuni 25. septembrini (kaasa arvatud) sügissemestriks ja 1. veebruarist kuni 25. veebruarini kevadsemestriks.

Õppetoetuste liigid:

  1. Põhitoetus – rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katteks (päevases õppes õppijatele)
  2. Eritoetus – rahaline toetus neile, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist.

Põhitoetust on õigus taotleda õpilasel, kes:

  1. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval täiskoormusega statsionaarses õppes (päevases õppes);
  2. ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
  3. ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Eritoetust on õigus taotleda õpilastel, kes on olukorras, kus majanduslikud asjaolud takistavad tema õpingute jätkamist. Majanduslik olukord tuleb tõendada dokumentaalselt (vt soovituslike dokumentide näidisloetelu õppetoetuste taotlemise, määramise ja makmise tingimused ning kord õpilastele Tallinna Majanduskoolis lisa 3).

Majanduslikku olukorda hinnatakse taotluse esitanu leibkonna sissetuleku alusel ühe liikme kohta.

Leibkonnaks loetakse kõiki ühes majapidamises ja ühisest sissetulekust elavaid inimesi (abikaasa, alaealised lapsed, vanemad või eestkostja, alaealised õed-vennad või täiskoormusega tasemeõppes õppivad täisealised õed-vennad, vanavanemad). Eritoetuse taotlemisel esitab õpilane õppeosakonda taotluse paberkandjal koos dokumentidega, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole õpilane ilma õppetoetuseta võimeline õpinguid jätkama.

Eritoetust võib taotleda alates esimesest õppesemestrist, võib õppida mittestatsionaarses õppevormis või olla õppevõlgnevusi.

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord