Andmekaitsespetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
45 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõppe jätkuõpe ärinduse ja halduse kutsealadel
Õppevorm:
Sessioonõpe. Õppetöö toimub 2-3 päeval, üldjuhul kas T-K või N-L iga 2-3 nädala tagant. Vastavalt õppeteema sisule ja õpiväljunditele võib kontakttunde läbi viia e-õppena.

Andmekaitsespetsialistina oled ettevõtte või asutuse kontaktisik kõigis andmekaitse küsimustes.

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on asutustel ja ettevõtetel teatud tingimustel vajalik määrata andmekaitsespetsialist. Seda nõuet kohaldatakse kõigile avaliku sektori asutustele ja organitele (olenemata sellest, milliseid andmeid nad töötlevad), samuti teistele organisatsioonidele, kes oma põhitegevuse raames jälgivad füüsilisi isikuid süstemaatiliselt ja suures ulatuses või kes töötlevad isikuandmete eriliike suures ulatuses. Ka juhul, kui isikuandmete kaitse üldmäärusega andmekaitsespetsialisti määramist tingimata ei nõuta, võivad organisatsioonid mõnikord leida, et vabatahtlik nimetamine tuleb kasuks.

Andmekaitsespetsialist jälgib andmekaitsenormide rakendamist, tegeleb personali teadlikkuse tõstmise ja koolitamisega valdkonnas, viib läbi vastavaid auditeid. Lisaks annab ta nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ja teeb koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga, olles tööandja kontaktisikuks.

Peale andmekaitsespetsialisti jätkuõppe lõpetamist on Sul võimalus töötada nii avalikus kui ka erasektoris andmekaitsespetsialistina.


Vaata andmekaitsesetsialisti eriala infotundi


Õppekava

Õppekava ainemoodulid:

  • Isikuandmete nõuete kohaldamise monitoorimine
  • Mõjuhinnangu läbiviimine ja riskide hindamine
  • Andmekaitsealase teabe haldamine ja IKT võimaluste rakendamine
  • Küberturbe põhialused ja haldamine

​Valikõpingud:

  • Projektijuhtimine
  • Erialane inglise keel
  • Huvipoolte nõustamine
  • Organisatsiooni intraneti andmekaitsealane haldus
  • Pilvetehnoloogiad

Andmekaitseseptsialisti õppekava rakenduskava


Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Praktika maht on 15 EKAPit.

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri

Tallinna Majanduskooli praktikakorralduse eeskiri 2024/2025. õppeaastal


Sisseastumine

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.05.–18.06.2024 aadressil www.sais.ee.

Andmekaitsespetsialisti erialale saad asuda õppima, kui Sul on vähemalt 4. kvalifikatsiooni taseme kutse ärinduse, halduse kutsealadel või vastavate kompetentside, töökogemuse ja keskhariduse olemasolu.

Sisseastumiseks SAIS keskkonnas on tarvis esitada eelneva hariduse tõend ning portfoolio, mis kinnitab Sinu omandatud oskusi ja vastavalt vastuvõtueeskirjas toodud lisadokumendid.

Portfoolio faili pealkirja tuleb kindlasti märkida oma nimi. Portfoolio esitamine on vajalik kui kandidaati tutvustav taustainfo, kus kandidaat põhjendab oma soovi õppida valitud õppekaval.

Sisseastumiskatseteks on vestlus, mille käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.


Täiendav info

Andmekaitsespetsialist | Andmekaitse Inspektsioon