Koolist

Tallinna Majanduskool on Eesti vanim riiklik kutseõppeasutus, asutatud aastal 1906.

2022/2023. õppeaastal õpib Tallinna Majanduskoolis 15 tasemeõppe õppekaval üle 1800 õppija ning pikkadel tasuta täienduskoolitustel üle 100 inimese. Koolil on ligi 30 000 vilistlast. Koolis õpetab üle 150 õpetaja ja oma valdkonna praktiku.

Missioon
Tallinna Majanduskooli missioon on olla usaldusväärne koostööpartner nii elukestvaks õppeks kui ka arendusprojektideks ärinduse ja halduse valdkonnas.

Visioon
Tallinna Majanduskool on kaasaegne, vastutustundlik ning tunnustatud ärinduse ja halduse valdkonna 5. taseme kutseõppe eestvedaja.

Väärtused
TMK missiooni ja visiooni täitmist toetavad järgmised väärtused:

  • Õppijakesksus — lähtume eesmärkide seadmisel ning võtmeprotsesside kujundamisel õppijate ootustest ja vajadustest ning toetame igakülgselt õppijate professionaalset arengut.
  • Vastutus — kanname väärikalt vastutust oma sõnade ja tegude eest, taotleme oma tegevuses kõrgeimat kvaliteeti ning oleme nõudlikud nii iseenda kui teiste suhtes.
  • Koostöö — toimime tervikuna ja teeme ühiste eesmärkide saavutamiseks koostööd oluliste huvigruppidega.
  • Uuenduslikkus — oleme avatud uutele ideedele ja lähenemistele, julgeme katsetada, teha teistmoodi ja kohaneme muutuvate oludega.

Tallinna Majanduskooli arengukava üldeesmärkide seadmisel lähtus kool järgmistest valdkondadest:

· Organisatsioon (juhtimine, töötajaskond, ressursid)
· Haridus/õpe (õppekavad, õppimine, õpetamine, elukestev õpe, e-õpe)
· Ühiskond (koostöö ettevõtetega, koolidega)

TMK poolt pakutav kutseharidus on tööturuvajadusega arvestav, elukestvale õppele orienteeritud, kvaliteetne, paindlik ja mitmekesiste valikutega.

Tallinna Majanduskooli 2022-2024 arengukava.


Tallinna Majanduskooli aastaraamatud:

Aastaraamat 2021/2022

Aastaraamat 2020/2021

Aastaraamat 2019/2020

Aastaraamat 2018/2019