Koolist

Tallinna Majanduskool on üks vanemaid kutseõppeasutusi Eestis, asutatud aastal 1906.
2020/2021. õppeaastal õpib Tallinna Majanduskoolis 15 õppekaval üle 1600 õpilase. Koolil on ligi 30 000 vilistlast. Koolis õpetab ligi 150 õpetajat ja oma valdkonna praktikut.

Missioon
Valmistada ette tööturule vajalikke spetsialiste ja pakkuda elukestvat õpet.

Visioon
Kvaliteetset haridust pakkuv hea mainega kutseõppeasutus.

Põhiväärtused
TMK missiooni ja visiooni täitmist toetavad järgmised põhiväärtused:

  • õppijakesksus – õppijad on õppeprotsessis ning kooli juhtimises ja arengus kaasarääkivad organisatsiooni täieõiguslikud liikmed;
  • pidev areng – kooli töötajad omandavad pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, et arendada organisatsiooni, õppekavasid ja õppetööd;
  • organiseeritus – kooli töötajad on kohuse- ja vastutustundega inimesed, kes austavad õppureid, on hoolivaks kolleegiks ning seisavad igati kooli maine ja jätkusuutliku arengu eest;
  • koostöö – kool teeb pidevat koostööd oma huvirühmadega, arvestades nende vajadusi spetsialistide ettevalmistamises.

Tallinna Majanduskooli arengukava 2016-2021 üldeesmärk:

TMK poolt pakutav kutseharidus on tööturuvajadusega arvestav, elukestvale õppele orienteeritud, kvaliteetne, paindlik ja mitmekesiste valikutega.

Tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid:

  • Õppe- ja kasvatustegevus – TMK pakub õppijatele kvaliteetseid, paindlikke ja mitmekesiste valikutega kutseõppevõimalusi, mis vastavad tööturu arenguvajadustele.
  • Õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused – TMK tagab õppijatele õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused.
  • Õppetööväline huvitegevus, õpilasomavalitsuse tegevus – TMK loob õppijatele koostöös õpilasesindusega mitmekülgseid võimalusi õppetööväliseks huvitegevuseks.
  • Suhted avalikkusega ja koostööpartneritega – TMK teeb tihedat koostööd tööandjate ja koostööpartneritega õppekvaliteedi tõstmisel ning elukestva õppe rakendamisel.
  • Personali arendus – TMKs töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.
  • Eestvedamine ja juhtimine – TMK tagab eestvedamise ja juhtimise kaudu nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise.

Tallinna Majanduskooli aastaraamatud:

Aastaraamat 2020/2021

Aastaraamat 2019/2020

Aastaraamat 2018/2019