Õppekorraldus

Õppetöö läbiviimise alusdokument on õppekorralduseeskiri, mis sätestab õppeprotsessi puudutavad põhireeglid. Kogu õppeaasta olulised tähtajad fikseeritakse õppetöö graafikus. Lisaks reguleerivad õppetööd ja sellega seotud protsesse vastuvõtueeskiri, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord, õppetoetuste saamise kord jms. Kogu õppimise alus on õppekava.

Õppetöö toimub tunniplaani alusel, mis on õppijatele kättesaadav kodulehelt.

Õppurite paremaks toimetulekuks oleme sisse viinud nõustamistegevuse kolmes valdkonnas:

 • õppenõustamine
 • karjäärinõustamine
 • psühholoogiline nõustamine

Õppenõustamise peaeesmärk on õppuri toetamine õpingute planeerimisel ja info andmine õppekorralduslikes küsimustes. Õppenõustamisel selgitatakse:

 • millised juhenddokumendid koolis kehtivad;
 • kuidas toimub eksmatrikuleerimine ja reimmatrikuleerimine;
 • milline on eksamite ja arvestuste tegemise kord;
 • kuidas vahetada õppekava;
 • milline on õppetoetuste taotlemise ja määramise kord;
 • millised on õppelaenu taotlemise võimalused;
 • kuidas on korraldatud praktikad;
 • kuidas vahetada õppekava, et uuele erialale õppima minna;
 • kuidas õpingud lõpetatakse;
 • millised on külalisüliõpilasena õppimise võimalused;
 • kuidas toimub hinnete ülekandmine ning millised on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise põhimõtted (VÕTA süsteem);
 • kuidas kasutada IKTd;
 • millised on TMK raamatukogu teenused, sh. elektroonilised teenused;
 • õpilaskoduga seonduvaid probleeme.

Karjäärinõustamise eesmärk on toetada õppurite karjääritee planeerimist ning aidata kaasa seatud sihtide saavutamisele. Karjäärinõustamine sisaldab:

 • tööturu hetkeolukorra situatsiooni kirjeldamine ja selgitamine õppuritele;
 • haridusmessidel osalemine;
 • kokkusaamised tööandjatega, töö- ja praktikakohtade pakkumine;
 • abi CV ja kaaskirja kirjutamisel ning tööintervjuuks valmistumisel;
 • vilistlaste tööhõive ja erialasele tööle rakendumisega seotud uuringute läbiviimine ning tagasiside kokkuvõtete edastamine huvilistele;
 • karjääriteenuste pakkumine tulenevalt vajadustest nii teiste Eesti õppeasutuste õppuritele kui ka täiskasvanute täienduskoolituses osalejatele.
 • Individuaalse psühholoogilise nõustamise eesmärk on pakkuda toetavat tegevust, mille käigus antakse õppurile mitmesuguses vormis praktilist abi eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ning isiksuse arendamiseks.
 • Psühholoogilist nõustamist viib läbi kooli psühholoog, pakkudes tuge psühholoogiliste probleemide puhul, nt kuidas lahendada suhte- ja pereprobleeme, toime tulla ärevuse ja paanikaga või hirmu ja koolistressiga. Psühholoog aitab toime tulla kriisisituatsiooni, leina ja kohanemisraskustega, aitab arendada õpioskusi, pakub teavet abi ja info saamise võimaluste kohta, vajadusel suunab edasi spetsialistide (psühhiaatrid, psühhoterapeudid) juurde.
 • Pidevalt töötab vähemalt üks teraapiagrupp.

Õppeosakonna kontakt

Tammsaare tee 147, ruum B212
Tel: 650 7862
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee
Avatud:
E – N 8:15 – 17:30
R 8:15 – 17:00

Kasutajakonto info

Õppijad saavad kasutajakonto isiklikule e-postile.
Õppeinfosüsteemi (ÕIS) viide ja juhend on kättesaadav – siit
Vanemad kursused saavad juba ÕISi kasutada ja sinna sisse logida. Tunniplaan on kõigile ka sisselogimata kättesaadav (vaata tunniplaan alt).

Tallinna Majanduskoolis toimuvad tunnid ajavahemikus kella 8:30-21:15 (tund kestab 45 min).