Õppekorraldus

Õppetöö läbiviimise alusdokument on õppekorralduseeskiri, mis sätestab õppeprotsessi puudutavad põhireeglid. Lisaks reguleerivad õppetööd ja sellega seotud protsesse vastuvõtueeskiri, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord, õpilaste sisekorraeeskiri jms. Kogu õppimise alus on õppekava. Õppetöö toimub tunniplaani alusel, mis on õpilastele kättesaadav kodulehelt. Tallinna Majanduskoolis toimuvad tunnid ajavahemikus kella 8:30 – 21.30 (tund kestab 45 min).


Õpilaste paremaks toimetulekuks oleme sisse viinud nõustamistegevuse kolmes valdkonnas:

 • õppenõustamine
 • karjäärinõustamine
 • psühholoogiline nõustamine

Õppenõustamise peaeesmärk on õpilase toetamine õpingute planeerimisel ja info andmine õppekorralduslikes küsimustes. Õppenõustamisel selgitatakse:

 • millised juhenddokumendid koolis kehtivad
 • kuidas toimub kooli õpilaste nimekirja arvamine ja väljaarvamine
 • milline on õppimise tulemusena saavutatud õpiväljundite nõutavale tasemele vastavuse kontrollimise ja hindamise kord ning viisid
 • kuidas on võimalik vahetada õppekava
 • kuidas on korraldatud praktikad
 • kuidas õpingud lõpetatakse ja milline on kutseeksamite/lõpueksamite tegemise eeldus ja kord
 • millised on külalisõpilasena õppimise võimalused
 • kuidas toimub varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA süsteem)
 • kuidas kasutada IKTd
 • millised on TMK raamatukogu teenused, sh. elektroonilised teenused

Karjäärinõustamise eesmärk on toetada õpilaste karjääritee planeerimist ning aidata kaasa seatud sihtide saavutamisele. Karjäärinõustamine sisaldab:

 • tööturu hetkeolukorra situatsiooni kirjeldamine ja selgitamine õpilastele
 • kokkusaamised tööandjatega, töö- ja praktikakohtade pakkumine
 • vilistlaste tööhõive ja erialasele tööle rakendumisega seotud uuringute läbiviimine ning tagasiside kokkuvõtete edastamine huvilistele

Individuaalse psühholoogilise nõustamise eesmärk on pakkuda toetavat tegevust, mille käigus antakse õpilasele mitmesuguses vormis praktilist abi eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ning isiksuse arendamiseks.

 • psühholoogilist nõustamist viib läbi kooli psühholoog, pakkudes tuge psühholoogiliste probleemide puhul, nt kuidas lahendada suhte- ja pereprobleeme, toime tulla ärevuse ja paanikaga või hirmu ja koolistressiga. Psühholoog aitab toime tulla kriisisituatsiooni, leina ja kohanemisraskustega, aitab arendada õpioskusi, pakub teavet abi ja info saamise võimaluste kohta, vajadusel suunab edasi spetsialistide (psühhiaatrid, psühhoterapeudid) juurde. Pidevalt töötab vähemalt üks teraapiagrupp.

Õppeosakonna kontakt

Tammsaare tee 147, ruum B212
Tel: 5698 4705
E-post: oppeosakond@tmk.edu.ee

Kasutajakonto info

Õppijad saavad kasutajakonto isiklikule e-postile.
Õppeinfosüsteemi TAHVEL viide ja juhend.