Kvaliteedispetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub iga kolme nädala tagant kahel või kolmel päeval, kas E-T või N-L

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (B1).

Kvaliteedispetsialistina on Sul kõrged nõudmised – Sa hoolitsed, et ettevõtte töötaks tõhusalt ja aina tulemuslikumalt.

Majanduskoolis õpid Sa juhtima muutusi ning suunama väga erinevat juhtimisinfot. Sulle meeldivad mõõdetavad eesmärgid, analüüsimine ja süsteemsed tegevused – seda muidugi tulemuslikkuse arendamiseks. Erinevad õigusaktid, sertifikaadid ja arvutuslehed saavad Sulle tuttavaks. Oskad siduda organisatsiooni erinevad osad ühtest tervikuks, et ettevõtte suudaks pidevalt pakkuda konkurentsivõimelist teenust või tooteid. Sa oled meeskonnamängija, kes tunneb kutseetikat ja on nutikas juht.

Kvaliteedispetsialistina saad töötada väga erinevates organisatsioonides suurtest väikesteni ning õppida tundma väga erinevaid sektoreid. Sa töötad koos tegevjuhiga ning analüüsid toimuvat ning otsid pidevalt uusi kohti, kuidas ettevõtet arendada ning konkurentide seast silma paista. Olenevalt organisatsioonist võid töötada ka arendus- või turundusosakondades meeskonnatöös. Õpingud lõppevad kutseeksamiga.


Õppekava

Õppekava peamised ained:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine
 • Organisatsioonile kohalduvate nõuete ja kliendisuhete süsteemi ohjamine
 • Organisatsioonisiseste muudatusprojektide juhtimine
 • Andmete kogumine ja analüüsimine
 • Sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimine ning koolituste korraldamine

Valikõpingud:

 • Huvipoolte nõustamine
 • Andmebaaside loomine
 • Erialase vene keele kasutamine B1 tasemel
 • Erialase vene keele kasutamine B2 tasemel

Mõlemal aastal tuleb läbida 12-nädalane praktika ettevõttes.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Kvaliteedispetsialisti kutsestandard 

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

Sisseastumisel arvestatakse emakeele riigieksami* (ainult statsionaarsesse õppesse kandideerimisel), sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.

Sisseastumistest koosneb kolmest osast:

 • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine)
 • inglise keele valikvastustega test.
 • vene keele test (õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel, A2).
 • Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.