Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

Sisseastujale, kes soovib õppida tasemeõppe erialal!

  1. Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik kutsehariduse kõrgeima, 5. taseme õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise.
  2. Tasuta õpe! Kõikidel erialadel toimub vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires. Seoses kohustusliku õpiea pikenemisega 18nda eluaastani, on riigil vaja suunata ressursse ennekõike just noorte haridustee jätkamiseks peale põhikooli lõpetamist. Seetõttu vaadatakse kutsehariduse reformi raames ümber ka täiskasvanute tasuta tasemeõppes õppimise õigus. Nii muutub ka kutsehariduses tasuliseks eelkõige korduvõppimine. Alates 2025. aasta sügisest saab Tallinna Majanduskoolis tasuta õppida juhul, kui eelmisest õppimisest on möödas vähemalt viis aastat kutseõppe puhul ja kümme aastat kõrghariduse puhul. Gümnaasiumilõpetajale jääb jätkuvalt õppimine majanduskoolis tasuta. 
  3. Kasuta võimalust, sest tasuta õppimise tingimused muutuvad alates 2025 õppeaastast. Seega on sel sügisel tõenäoliselt Sinu viimane võimalus omandada tasuta asendamatu haridus Tallinna Majanduskoolist!
  4. Mitmekülgsed erialavalikud paindlikus õppevormis. Õpe toimub sessioon- või õhtuõppes, mis võimaldab õpinguid mugavalt kombineerida töö- ja pereeluga.
  5. Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk. Uuringutest on selgunud, et ligikaudu 80% majanduskooli lõpetanutest töötab erialaga seotud tööl ning majanduskooli lõpetajate töötasu on üks kõrgemaid kutsekoolide lõpetajate töötasude võrdluses. Meie lõpetajate kõrget konkurentsivõimet toetab eelkõige majanduskooli väga praktiline õpe, mida koolis veab oma valdkonna tipptegijatest koosnev õpetajaskond ja ettevõttepraktika raames kogenud praktikajuhendajad. Erialasid arendatakse pidevalt ja viiakse vastavusse päris töömaailma vajadustega. Meie õppijad ei maksa omandatava hariduse eest, ent meie õppijatele makstakse majanduskoolis omandanud hariduse eest!
  6. 9 erialal lõppevad õpingud kutseeksamiga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse. Kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, raamatupidaja, sekretäri, õigusassistendi ning ostu-ja hankespetsialisti erialadel lõpetad kooli 5. taseme kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.
  7. Majanduskoolil on väga ulatuslik koostöövõrgustik, mis koosneb nii kutseliitudest, tööandjatest, praktikaettevõtetest kui teistest kutse- ja kõrgkoolidest. Tänu suurele koostöövõrgustikule toimub pidev erialade arendus ja vastavusse viimine päriseluliste töömaailma vajadustega. Ehk õpetame seda, mida päris töömaailmas vaja on.
  8. Majanduskooli õppijatel on võimalik läbida Erasmus+ programmi raames erialane praktika osaliselt teistes Euroopa riikides. See pakub võimalusi täiendada oma erialast pädevust, kinnistada juba omandatud  teadmisi ja oskusi rahvusvahelises töökeskkonnas. Lisaks erialasele praktikale on õpirändes osalemine suurepärane viis võõrkeelte praktiseerimiseks, oma silmaringi laiendamiseks, teiste maade (töö)kultuuriga tutvumiseks ning uute tutvuste leidmiseks.