Personalispetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Õhtune õpe:
õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-N ajavahemikul 17:15-20:30

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (B1).

Personalispetsialistina meeldib Sulle inimestega tegeleda, nende arengule ning karjäärile kaasa aidata.

Majanduskoolis õpid Sa iseseisvalt töötama nii numbrite kui dokumentidega. Sa õpid tundma tööturgu, selle alusel koostama personalistrateegiaid ning neid ellu viima, sh ametikohti hindama, töötajaid värbama, hindama ja arendama. Koolis omandad vajalikud majandus- ja maksuarvestuse põhimõtted ning personaliuuringute läbiviimise oskused.

Peale kooli lõpetamist saad Sa töötada eripalgelistes ettevõtetes, kuna omad üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest, seejuures tunned hästi vähemalt ühte kitsamat personalitöö valdkonda. Olenevalt ettevõttest töötad kas iseseivalt või personaliosakonnas. Sa aitad siduda organisatsioonis töötavad inimesed ühtseks hästitöötavaks kolleegiumiks.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Organisatsiooni- ja personalistrateegia koostamine ning rakendamine
 • Sisekommunikatsiooni korraldamine ning kollektiivsed töösuhted ja sotsiaalpartnerlus
 • Töösuhete administreerimine ning tööohutuse ja tervishoiu korraldamine
 • Personali planeerimine, töö analüüs, ametikohtade hindamine
 • Värbamine ja valik
 • Töötajate hindamine
 • Tasustamine
 • Töötajate arendamine ja koolitus
 • Personaliuuringute läbiviimine

Valikõpingud:

 • Majandusarvestus
 • Andragoogika
 • Äri- ja ettevõtluseetika
 • Ettevõtte haldusdokumentide koostamine
 • Meeskonnatöö ja projektipõhine tegevus
 • Retoorika
 • Tööturg ja tööturuteenused
 • Personali poliitika ja strateegia
 • Muutuste juhtimine
 • Töötajatele suunatud siseleht ja kriisikommunikatsioon
 • Personalitöö rahvusvahelises organisatsioonis
 • Karjääriplaneerimine organisatsioonis ja talendijuhtimine
 • Erialane (teine) võõrkeel (tase A2) vene keel/inglise keel

Esimesel kutsusel kursusel tuleb sooritada 8-nädalane ja teisel kursusel 14-nädalane praktika ettevõttes

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava

Personalispetsialistide kutsestandard

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

Sisseastumisel arvestatakse emakeele riigieksami* (ainult statsionaarsesse õppesse kandideerimisel), sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.

Sisseastumistest koosneb kolmest osast:

 • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine)
 • inglise keele valikvastustega test.
 • vene keele test (õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel, A2).

Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.


Seotud lood

Personalispetsialistid võtsid mõõtu kutsemeistrivõistlustel