Personalispetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Õhtune õpe:
õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-N ajavahemikul 17:15-20:30

Õpingute alustamiseks on vajalik inglise ja vene keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Personalispetsialistina meeldib Sulle inimestega tegeleda, nende arengule ning karjäärile kaasa aidata.

Majanduskoolis õpid Sa iseseisvalt töötama nii numbrite kui dokumentidega. Sa õpid tundma tööturgu, selle alusel koostama personalistrateegiaid ning neid ellu viima, sh ametikohti hindama, töötajaid värbama, hindama ja arendama. Koolis omandad vajalikud majandus- ja maksuarvestuse põhimõtted ning personaliuuringute läbiviimise oskused.

Peale kooli lõpetamist saad Sa töötada eripalgelistes ettevõtetes, kuna omad üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest, seejuures tunned hästi vähemalt ühte kitsamat personalitöö valdkonda. Olenevalt ettevõttest töötad kas iseseivalt või personaliosakonnas. Sa aitad siduda organisatsioonis töötavad inimesed ühtseks hästitöötavaks kolleegiumiks.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Organisatsiooni- ja personalistrateegia koostamine ning rakendamine
 • Sisekommunikatsiooni korraldamine ning kollektiivsed töösuhted ja sotsiaalpartnerlus
 • Töösuhete administreerimine ning tööohutuse ja tervishoiu korraldamine
 • Personali planeerimine, töö analüüs, ametikohtade hindamine
 • Värbamine ja valik
 • Töötajate hindamine
 • Tasustamine
 • Töötajate arendamine ja koolitus
 • Personaliuuringute läbiviimine

Valikõpingud:

 • Majandusarvestus I
 • Andragoogika
 • Äri- ja ettevõtluseetika
 • Ettevõtte haldusdokumentide koostamine
 • Meeskonnatöö ja projektipõhine tegevus
 • Retoorika
 • Majandusarvestus II
 • Tööturg ja tööturuteenused
 • Personali poliitika ja strateegia
 • Muutuste juhtimine
 • Töötajatele suunatud siseleht ja kriisikommunikatsioon
 • Personalitöö rahvusvahelises organisatsioonis
 • Karjääriplaneerimine organisatsioonis ja talendijuhtimine
 • Erialane (teine) võõrkeel (tase A2) vene keel/inglise keel

Õppekava rakenduskava

Personalispetsialistide kutsestandard

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Praktika

Esimesel kursusel tuleb sooritada 8-nädalane ja teisel kursusel 14-nädalane praktika ettevõttes.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.


Sisseastumine

Sisseastumisel arvestatakse  vestluse tulemust. Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.
Õpingute alustamiseks on vajalik inglise ja vene keele oskus vähemalt algtasemel A2.

Loe lisa vastuvõtueeskirjast.