Praktika

Praktikate ajakava 2023/2024 õppeaastal

Praktikakorralduse vooskeem praktikakoha poolsele juhendajatele.

Praktika on kõikide õppekavade lahutamatu osa, mille eesmärk on teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikasse. Praktikate üldine korraldus on määratletud õppekorralduseeskirjas.

Täpsemalt reguleerib praktikat praktikakorralduse eeskiri.

Praktikakorralduse eeskiri alates 01.09.2024

Praktika korraldamise eest vastutab õppetooli juhataja, kes paneb paika praktikate toimumise ajad,  tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus vastavalt püstitatud eesmärkidele ja õpiväljunditele, praktika koolipoolse juhendamise ja selle tulemuslikkuse hindamise.

Praktika korraldamise aluseks on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, mis on orienteeritud kutseoskuste omandamisele. Praktikate üldiseks eesmärgiks on tegelike töötingimustega tutvumine ja erialaste kogemuste ning vilumuste omandamine. Praktikad toimuvad vaheldumisi õppetööga koolis. Praktika kogumaht ja jaotus on kirjeldatud õppekavas, toimumise aeg praktikate ajakavas.

Iga praktika tarbeks on Moodle õpikeskkonda loodud praktikakursus, kuhu õpilased ise registreerivad ja kuhu on koondatud kogu praktika kohta vajaminev info. Selle info, sh praktikalepingu vormi, praktikajuhendi ja individuaalse praktikakava vormi sisestab Moodle´isse praktikakoordinaator. Vahetult enne praktikat jagab ta välja ka praktikapäevikud, seda Google Docs keskkonnas. Seega kogu praktikadokumentatsioon on elektrooniline ning toimib Moodle´i ja Google Docs keskkondades.

Praktikakoha leidmine on õpilase ülesanne, sest ka pärast õpingute lõpetamist koolis peab ta ise leidma omale töökoha. Praktikakoha leidmisel peavad õpilased isiklikku aktiivsust näitama, sest praktikakohast võib saada tulevane töökoht. Vajadusel abistab õpilasi praktikakohtade leidmisel praktikakooridnaator.

Õpilane räägib praktikakohas läbi, milliseid ülesandeid tal on seal võimalik täita ja kajastab need individuaalses praktikakavas. Pärast individuaalsele praktikakavale koolipoolselt praktikajuhendajalt kinnituse saamist allkirjastatakse praktikaleping koos individuaalse praktikakavaga, mis on lepingu lahutamatu osa, kolmepoolselt (õpilane, praktikakoha esindaja, kooli esindaja).

Praktikaülesannete täitmist kontrollivad nii praktikakohapoolne juhendaja kui koolipoolne praktikajuhendaja pidevalt, sealjuures koolipoolne juhendaja tugineb peamiselt õpilase praktikapäeviku sissekannetele. Praktikapäeviku korrektne täitmine võimaldab koolipoolsel juhendajal anda õpilasele pidevalt tagasisidet ning pakkuda nõustamist ja juhendamist, seda nii suusõnaliselt kui omapoolsete sissekannetega õpilase praktikapäevikusse.

Kogu praktikaperioodi jooksul annab õpilasele tagasisidet ka praktikakohapoolne juhendaja, seda nii suusõnaliselt kui omapoolsete sissekannetega õpilase praktikapäevikusse. Praktika lõppemisel koostab õpilane praktikaaruande. Aruanne esitatakse hindamiseks koolipoolsele praktikajuhendajale. Praktika aruanne peab olema koostatud vastavalt praktikajuhendile ja TMKs kehtestatud vorminõuetele. Praktikaaruanne peab muuhulgas sisaldama praktikakoha lühikirjeldust, ülevaadet praktikakoha eesmärkidest, praktikakohas täidetud ülesannete kirjeldust, õpilase hinnangut praktikakoha juhendaja tegevusele praktika käigus täidetud ülesannete täitmisel, õpilase hinnangut praktikaprogrammis püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning ettepanekuid ja soovitusi praktika paremaks korraldamiseks.

Aruandes toodud eneseanalüüs peab sisaldama hinnangut enda ettevalmistusele, sh hinnangut teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tasemele tööülesannete täitmiseks, hinnangut enda tugevatele ja nõrkadele külgedele ning enda toimetulekule tööülesannetega, milliseid uusi oskusi ja teadmisi omandati, millistest teadmistest tuli puudu tööülesannete täitmisel, millised koolis omandatud teadmised osutusid vajalikuks tööülesannete täitmisel.

Praktika lõppedes toimub praktikaaruande hindamine koolipoolse praktikajuhendaja poolt. Hinnatakse aruande vormistuse vastavust TMK kirjalike tööde koostamise juhendile; individuaalse praktikakava, praktikapäeviku ja praktikaaruande sisulist kokkukuuluvust; aruandes kajastuvat iseseisvat mõtlemist ja analüüsivõimet; põhjendatud ettepanekuid praktikakohale ning õpilase eneseanalüüsi.

Praktika loetakse arvestatuks, kui praktika on täismahus sooritatud ning kõik nõutavad praktikadokumendid on korrektselt ja sisukalt täidetud.

Praktikakorraldusega seotud küsimustes palume pöörduda praktikakoordinaatori poole:
Nevel Laanekivi
Telefon: 5684 5059