Praktika

Praktika on kõikide õppekavade lahutamatu osa, mille eesmärk on teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikasse. Praktikate üldine korraldus on määratletud õppekorralduseeskirjas. Täpsemalt reguleerib praktikat praktikakorralduse eeskiri praktikakorralduse eeskiri.

Praktikad 19-20

Praktika korraldamise eest vastutab õppetooli juhataja, kes paneb paika praktikate toimumise ajad, abistab vastavalt vajadusele õpilasi praktikakohtade leidmisel, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus vastavalt püstitatud eesmärkidele ja õpiväljunditele, praktika koolipoolse juhendamise ja selle tulemuslikkuse hindamise.

Praktika korraldamise aluseks on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, mis on orienteeritud kutseoskuste omandamisele. Praktikate üldiseks eesmärgiks on tegelike töötingimustega tutvumine ja erialaste kogemuste ning vilumuste omandamine. Praktikad toimuvad vaheldumisi õppetööga koolis. Praktika kogumaht ja jaotus on kirjeldatud õppekavas, toimumise aeg õppetöö graafikus.

Iga praktika tarbeks on Moodle õpikeskkonda loodud praktikakursus, kuhu õpilased ise registreerivad ja kuhu on koondatud kogu praktika kohta vajaminev info. Selle info, sh praktikalepingu vormi, praktikajuhendi ja individuaalse praktikakava vormi sisestab Moodlesse õppetooli juhataja. Vahetult enne praktikat jagab ta välja ka praktikapäevikud, seda Googledocs keskkonnas. Seega kogu praktikadokumentatsioon on elektrooniline ning toimib Moodle ja Googledocs keskkondades

Praktikakoha leidmine on õpilase ülesanne, sest ka pärast õpingute lõpetamist koolis peab ta ise leidma omale töökoha. Praktikakoha leidmisel peavad õpilased isiklikku aktiivsust näitama, sest praktikakohast võib saada tulevane töökoht.

Õpilane räägib praktikakohas läbi, milliseid ülesandeid tal on seal võimalik täita ja kajastab need individuaalses praktikakavas. Pärast individuaalsele praktikakavale koolipoolselt praktikajuhendajalt kinnituse saamist allkirjastatakse praktikaleping koos individuaalse praktikakavaga, mis on lepingu lahutamatu osa, kolmepoolselt (õpilane, praktikakoht, kool).

Praktikaülesannete täitmist kontrollivad nii ettevõtte poolne praktikajuhendaja kui koolipoolne praktikajuhendaja pidevalt, sealjuures koolipoolne juhendaja tugineb peamiselt õpilase praktikapäeviku sissekannetele. Praktikapäeviku korrektne täitmine võimaldab koolipoolsel juhendajal anda õpilasele pidevalt tagasisidet ning pakkuda nõustamist ja juhendamist.

Kogu praktikaperioodi kohta annab õpilasele hinnangu ettevõttepoolne praktikajuhendaja, seda nii suusõnaliselt kui omapoolsete sissekannetega õpilase praktikapäevikusse.Praktika lõppemisel koostab õpilane praktikaaruande. Aruanne esitatakse hindamiseks koolipoolsele praktikajuhendajale. Praktika aruanne peab olema koostatud vastavalt praktika programmile ja TMKs kehtestatud vorminõuetele. Praktika aruanne peab muuhulgas sisaldama praktikakoha lühikirjeldust, ülevaadet praktikakoha eesmärkidest, praktikakohas täidetud ülesannete kirjeldust, õpilase hinnangut praktikakoha juhendaja tegevusele praktika käigus täidetud ülesannete täitmisel, õpilase hinnangut praktikaprogrammis püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning ettepanekuid ja soovitusi praktika paremaks korraldamiseks.

Aruandes toodud enesehinnang peab sisaldama hinnangut enda ettevalmistusele, sh hinnangut teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tasemele tööülesannete täitmiseks, hinnangut enda tugevatele ja nõrkadele külgedele ning enda toimetulekule tööülesannetega, milliseid uusi oskusi ja teadmisi omandati, millistest teadmistest tuli puudu tööülesannete täitmisel, millised koolis omandatud teadmised osutusid vajalikuks tööülesannete täitmisel.

Õpilane kaitseb oma praktikaaruannet koolipoolse praktikajuhendaja ees. Soovi korral võib kaitsmisel osaleda ka praktikakoha poolne juhendaja.


Tunnusta oma praktikajuhendajat!

Tallinna Majanduskooli kõige aktiivsemad praktikapartnerid on viimasel paaril õppeaastal olnud sellised suurettevõtted nagu ABB, Swedbank ja Telia Eesti. Samuti oleme saanud ülimalt positiivset tagasisidet mitmete väikeettevõtete kohta, kus õpilased on praktikaga väga rahule jäänud.

Majanduskool kutsub õppijaid üles esitama tunnustamiseks kõiki suurepäraseid praktikajuhendajaid,  kes on panustanud praktikaperioodil juhendamisse enam kui vaid juhendis ettenähtu ning on innustanud ja inspireerinud meie õppijaid saamaks heast suurepäraseks.

Silmapaistvaid juhendajaid saab esitada nii käesoleva kui ka eelnevate aastate praktikate kohta. Tunnustamiseks võib esitada ka mitu praktikajuhendajat.

Täida ankeet juba täna ning tunnusta oma praktikajuhendajat antud panuse eest Sinu karjäärikujundusse!

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3. august 2020.