Erasmus+ õpiränne

 

ERIALASTE OSKUSTE ARENDAMINE LÄBI ÕPIRÄNDE 4

Projekt 2021-1-EE01-KA122-VET-000030552

Projekti elluviimise periood 01.12.2021 kuni 31.05.2023.

Projekti käigus planeerisime õpirännet 30 õpilasele.

Projektil oli kaks eesmärki:

 1. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute ja isikuomaduste arendamist läbi õpirände ning töö- ja õpimotivatsiooni.
 2. Arendada õpirändes osalejate erialaseid teadmisi ja oskusi ning kinnistada koolis omandatud teoreetilisi teadmisi, et need vastaksid kiirelt muutuva tööturu vajadustele nii Eestis kui Euroopas.

2022/23. õppeaastal toimus 3 õpirännet:

 • e-turundusspetsialisti eriala õpilane Elena Kirt sooritas 3-nädalase praktika Hispaanias.
 • turunduse eriala õpilane Ingrid Elisabeth Abel 4-nädalase praktika Itaalias.
 • väikeettevõtja eriala õpilane Eleanora Kleine kuuajalise praktika Maltal.


ERIALASTE OSKUSTE ARENDAMINE LÄBI ÕPIRÄNDE 3

Projekt 2020-1-EE01-KA102-077837

Projekti elluviimise periood 01.09.2020 kuni 30.06.2023.

Projekti käigus planeerisime õpirännet 12 töötajale.

Projekti eesmärgid:
1. arendada õpirändes osalejate erialaseid teadmisi ja oskusi, et need vastaksid kiirelt muutuva tööturu vajadustele nii Eestis kui Euroopas.
2. kinnistada osalejate koolis omandatud teoreetilisi teadmisi läbi praktilise tegevuse töökeskkonnas.
3. toetada projektis osalejate võtmepädevuste (nagu võõrkeelteoskus, teaduse ja tehnoloogia alused, infotehnoloogia kasutus, õppimisoskus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja -pädevus), sotsiaalsete oskuste ja hoiakute (nagu oskust ennast tutvustada, kohanemisvõimet, enesekehtestamise oskust, suhtlemisoskust, meeskonnatööoskust ning iseseisvat toime tulekut) ja isikuomaduste arendamist läbi õpirände.
4. Tõsta õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.

Töötajate õpirände õpiväljundid:
• selgitab vastuvõtva õppeasutuse õppetöökorraldust ja õppekavade ülesehitust ja võrdleb neid majanduskooli töökorralduse ja õppekavadega;
• osaleb õppetöös lähtudes partnerorganisatsiooni võimalustest;
• selgitab koostööd partnerorganisatsiooni ja sealsete praktikaettevõtete näitel;
• kavandab koostöös majanduskooli kolleegidega õpiülesande/töökorraldusliku parenduse lähtudes õppekavast/oma töö vajadustest ja õpirändel omandatud kogemustest.

Projekti kahel esimesel aasta seoses koroona pandeemiaga õpirändeid ei toimunud.

2022/23. õppeaastal on toimunud 11 töövarjutamist 4 erinevasse 5. taseme haridust pakkuvasse õppeasutusse:

19.-23. 09.2022  viibisid FagskolenKristiania´s (Oslo, Norra) ärinduse õppetooli juht Indrek Jänes ja arendusspetsialist Elen Raudsepp.

17.-19.10.2022 viibisid Arteveldehogeschool´is (Gent, Belgia) raamatupidaja eriala õpetajad Ene Altpere, Kristel Bankier, Rita Murd, administratiivtöö õppetooli juht Fredy Bogomolov ja direktor Triin Laasi-Õige.

7.-8.11.2022 viibisid Rotterdam Academy`s (Rotterdam, Holland) turunduse eriaala õpetajad Triin Loorents ja Triin Rum, kes on ka turunduse õppetooli juht.

29.-31.05.2023 viibisid Syntra Midden-Vlaanderen´is (Sint-Niklaas ja Gent, Belgia) õppejuht Allan Kaljakin ja kogukonnajuht Karita Leppsoo.


ERIALASTE OSKUSTE ARENDAMINE LÄBI ÕPIRÄNDE 2

Projekt 2019-1-EE01-KA102-051468

Projekti elluviimise periood 01.09.2019 kuni 31.08.2022.

 

Projekti eesmärgid:

 • arendada õpirändes osalejate erialaseid teadmisi ja oskusi, et need vastaksid kiirelt muutuva tööturu vajadustele nii Eestis kui Euroopas;
 • kinnistada osalejate koolis omandatud teoreetilisi teadmisi läbi praktilise tegevuse töökeskkonnas;
 • toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute ja isikuomaduste arendamist läbi õpirände; tõsta õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust.

Projekt kestab 2 õppeaastat. Kokku kavandame õpirännet 40 õpilasele, 4 õpilasele Sloveenias, 12 õpilasele Maltal, Itaalias ja Hispaanias. Praktika kestus on 4 nädalat. Tegelikkuses õnnestus selle projeti raames täies mahus ellu viia ainult 4 ja osaliselt 3 õpirännet.

Praktika töökeskkonnas on kõikides õppekavades kohustuslik. Tulenevalt õppekavadest, praktika eesmärkidest, töökeskkonnas omandatavatest teadmistest ja oskustest ning partnerorganisatsioonide võimalustest praktikaettevõtete leidmisel saavad õpirändes osaleda kõikide erialade õpilased.

 

2019/2020. õppeaasta õpirändeid mõjutas väga suures ulatuses COVID-19, enamik kokkulepitud praktikatest jäi pandeemia tõttu ära. Enne eriolukorra kehtestamist enamikes Euroopa riikides jõudsid praktika sooritada Hispaanias 3 õpilast kinnisvaramaakleri ja raamatupidaja erialalt. Enne praktikaperioodi lõppu pidid Sloveeniast naasma kinnisvaramaakleri eriala kolm õpilast.

2020/2021. õppeaastal ei toimunud seoses koroonaga ühtegi õpirännet.

2021/2022. õppeaastal  sooritas ärikorralduse eriala esimese kursuse õpilane Kaire Kruusmaa 4-nädalase praktika Hispaanias.


ERIALASTE OSKUSTE ARENDAMINE LÄBI ÕPIRÄNDE

Projekt 2018-1-EE01-KA102-046915

Projekti elluviimise periood 17.10.2018 kuni 16.10.2021.

Praktika ja praktikal õppimine on kutsehariduses paljude arutluste teemaks.

Põhjused on seotud kiirete muudatustega majanduses ja ettevõtetes. Sellest tulenevalt on praktikal õppimine üks võimalus, et ühelt poolt aidata kaasa majanduse konkurentsivõime kasvule ja teiselt poolt arendada pidevalt vajalikke pädevusi, et kohaneda muutustega. Praktika annab õppijatele võimaluse mõista paremini töömaailmas toimuvat, parandada oma võtmepädevusi (nt suhtlemis- ja probleemilahenduse, koostöö-, juhtimis- ja õppimisoskusi) ning luua tihedamaid seoseid koolis õpitu ja töömaailmas toimuva vahel. Teisalt on praktika töökeskkonnas kohustuslik, ilma praktikat läbimata õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid saavutada pole võimalik.

Projekti eesmärgid:

 • arendada õpirändes osalejate erialaseid teadmisi ja oskusi, et need vastaksid kiirelt muutuva tööturu vajadustele nii Eestis kui Euroopas;
 • kinnistada osalejate koolis omandatud teoreetilisi teadmisi läbi praktilise tegevuse töökeskkonnas;
 • toetada projektis osalejate võtmepädevuste, sotsiaalsete oskuste ja hoiakute ja isikuomaduste arendamist läbi õpirände; tõsta õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja konkurentsivõimelisust;
 • parendada õppetöö kvaliteeti koolis läbi õpetajate mobiilsuskogemuse;
 • aidata kaasa kutseõppe taseme ühtlustamisele Euroopa tasandil läbi ECVET põhimõtete kasutamise.

Esialgne projekti pikkus oli kaks aastat ning mõlemal õppeaastal kavandasime õpirännet 30 õpilasele, 3 õpilasele Saksamaal, 7 õpilasele Maltal, Ühendkuningriikides ja  Hispaanias ning 6 õpilasele Itaalias. Praktika kestus on 3 kuni 5 nädalat. Õpetajatele kavandasime seitset õpirännet ning nende õpirände pikkus oli 5 päeva. Projekti elluviimist on mõjutanud oluliselt COVID-19. Nii pikendasime projekti elluviimist kolmele aastale.

2018/2019 õppeaastal osales õpirändes 30 õpilast ärikorralduse spetsialisti, kindlustusspetsialisti, turundusspetsialisti, sotsiaalmeedia spetsialisti, raamatupidaja, personalispetsialisti, projektijuhi assistendi, väikeettevõtja, kinnisvaramaakleri erialalt ja 4 õpetajat, kes olid partnerkoolides Villingen-Schwenningenis (Saksamaa) ja Madriidis (Hispaania).

2019/2020 õppeaastal osales üks turundusspetsialisti eriala õpilane 4-nädalases õpirändel Saksamaal.

2020/2021 õppeaastal ei toimunud COVID-19 ühtegi õpirännet.

2018. aastal Itaalias viibinud õppijate kogemustega saab tutvuda siin


ÕPILASTE ETTEVÕTTE PRAKTIKA EUROOPAS

Projekt 2015-1-EE01-KA102-013397

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikus 01.06.2015 kuni 31.05.2017.

Kutsehariduses tähtsustatakse üha enam praktikat ja praktikal õppimist, mis on olnud viimastetel aastatel mitmete arutluste teemaks. Põhjused on seotud kiirete muudatustega majanduses ja ettevõtetes. Praktika annab õppijatele võimaluse mõista töökeskkonnas toimuvat, parandada oma võtmeoskusi (nt suhtlemis- ja probleemilahenduse, koostöö-, juhtimis- ja õppimisoskusi) ning luua paremad seosed kooli õpitu ja töömaailma vahel.

Nimetatud projekti ülesanne oli pakkuda praktika võimalust mõne teise Euroopa riigi ettevõttes, et õpilastel tekiks võimalus võrrelda ettevõtteid ja nende toimimist erinevates riikides. Projekti käigus planeerisime õpirännet kahe õppeaasta jooksul 30 õpilasele 4 erinevasse riiki – Hispaaniasse, Maltale, Saksamaale ja Suurbritanniasse.

Põhieesmärgiks oli avardada ja toetada õpilaste erialaste teadmiste ja oskuste arengut  praktiseerides oma erialal suhtlemist ja keeleoskust tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas. Projekti teiseks eesmärgiks on praktikal õppimise arendamine, läbi selle õppekvaliteedi tõstmine ning õpilaste teadmiste ja kogemuste laiendamine tänu praktikale ettevõtetes teistes Euroopa riikides.

Praktika töökeskkonnas on kõikides õppekavades kohustuslik. Tulenevalt õppekavadest, praktika eesmärkidest,  töökeskkonnas omandatavatest teadmistest ja oskustest ning partnerorganisatsioonide võimalustest praktikaettevõtete leidmisel saavad õpirändes osaleda üheteistkümne eriala õpilased.

Kahe aasta jooksul osales projektis 30 õpilast väikeettevõtja, turundusspetsialisti, sotsiaalmeedia spetsialisti, projektijuhi assistendi, ärikorralduse spetsialisti, kliendinõustaja pangas, raamatupidaja, personalispetsialisti ja juristiabi erialalt.


MAJANDUSE ERIALADE PRAKTIKA JA TÖÖ ETTEVÕTETES VÄLISMAAL

Projekt 2014-1-EE01-KA102-000221

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikus 01.08.2014 kuni 31.05.2016.

Õpilaste õpirändes osalemise eesmärk on praktiliste kogemuste saamine, mida kool õppeasutuse seinte vahel pakkuda ei suuda.

Projekti raames said õpilased praktilisi teadmisi loodusturismi turundamisest, turismisektori väikeettevõtja tööst ja reisikorraldamisest ärikorralduse seisukohast. Õpiränne oli ülesehitatud rakendades kaasaegsed formaalseid ja mitteformaalseid õppemeetodeid. Õpilastel oli võimalus vahetult osaleda, õppida ja praktiseerida mentori, juhendaja ja turismi turundusspetsialisti suunamisel. Praktika sooritati loodusturismile keskendunud turismiettevõtetes Wind Birds (www.madeirawindbirds.com).

Kahenädalases õpirändes osales 12 õpilast ärikorralduse, turundusspetsialisti ja väikeettevõtluse õppekavalt.