Akadeemiline puhkus

Akadeemilise puhkuse avalduse saab esitada õppeinfosüsteem Tahvel kaudu: Dokumendid>Avaldused

Akadeemilist puhkust on õppeinfosüsteemis TAHVEL avalduse alusel õigust taotleda:

  • tervislikel põhjustel – üheks kuni kaheks õppeaastaks, kui õpilane esitab meditsiiniasutuse tõendi, millel on kirjas arsti soovitus akadeemilise puhkuse vajalikkuse kohta õppeaasta lõpuni.

Õpilasele vormistatakse akadeemiline puhkus kuni järgmise õppeaasta 1. septembrini.

  • alla kolme aastase lapse hooldamiseks – saab taotleda üheks kuni kolmeks õppeaastaks, kui õpilane esitab lapse sünnitõendi. Akadeemilist puhkust saab võtta mitme lapsega järjest.

Akadeemiline puhkust vormistatakse vajadusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ehk kuni järgmise õppeaasta 1. septembrini. 

  • kaitseväeteenistusse asumisel – kuni üks aasta. Avaldusele ootame lisaks kutset kaitseväe tegevteenistusse. Õpilasele vormistatakse akadeemiline puhkus kuni järgmise õppeaasta 1. septembrini.
  • isiklikel põhjustel/omal soovil – omal soovil akadeemilise puhkuse taotlemisel soovib õpilane katkestada õpingud kestval õppeaastal, kuna on ilmnenud õppimist segavad asjaolud. Õpilasele vormistatakse akadeemiline puhkus kuni kestva õppeaasta lõpuni (31. augustini k.a).

NB! Isiklikel põhjustel/omal soovil saab akadeemilist puhkust taotleda vaid üks kord õpingute jooksul.

NB! Akadeemiline puhkus lõpeb alati õppeaasta lõpus ehk 31.08. ning õppetöö algab õppeaasta alguses ehk 01.09.

Akadeemilist puhkust saab ka enneaegselt lõpetada. Selleks tuleb Tahvlis esitada akadeemilise puhkuse katkestamise avaldus.

Akadeemiline puhkus lõpeb automaatselt, selleks avaldust esitama ei pea.

Pärast akadeemilise puhkuse lõppu peab ühendust võtma õppeinfosüsteemi spetsialistiga, kes vaatab üle õppekava. 

Õpilasel on akadeemilisel puhkusel viibides õigus täita õppekava: võtta osa tundidest, sooritada arvestusi ja praktikaid (andes sellest teada õppeosakonnale ja vastavatele õpetajatele).
Õpilasel ei ole akadeemilise puhkusel viibides õigust kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit/ kutseeksamit.

Akadeemiline puhkus ja ravikindlustus.

Kui taotled akadeemilist puhkust omal soovil (isiklikel põhjustel), siis on oluline teada, et akadeemilisel puhkusel viibimisel ravikindlustus peatub.
Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud õpilase haigusest või vigastusest.

(Tervisekassa, https://www.tervisekassa.ee/inimesele/ravikindlustus/opilane-ja-uliopilane)

Kui taotled akadeemilist puhkust teistel alustel (tervislikud põhjused, lapsehooldus kaitseväeteenistus), siis jääb ravikindlustus kehtima, kuid ei kehti mitte sel põhjusel, et oled õpilane, vaid akadeemilise puhkuse taotlemise aluseks olnud põhjustel.

Kutseõppe omandaja kindlustuskaitse lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu).(Tervisekassa, https://www.tervisekassa.ee/inimesele/ravikindlustus/opilane-ja-uliopilane)

§ 12. (21) Kui käesoleva seaduse § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud kutseõppe tasemeõppes õppiv vähemalt 19-aastane õpilane ei ole lõpetanud õppeasutust õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutust lõpetamata õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb kindlustuskaitse sellest ühe kuu möödumisel. 

(Ravikindlustuse seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019136?leiaKehtiv)

Akadeemiline puhkus ja riigieelarveväline õppekoht

Kui õpid riigieelarvevälisel ehk tasulisel õppekohal, siis akadeemilise puhkuse ajaks õppetasu maksmine peatub. Kui akadeemiline puhkus lõpeb, algab ka uus makseperiood, kuniks nominaalse õppeaja (1,5 aastat, 2 aastat või 2,5 aastat) makseperiood on läbi.
NB! Kui soovid akadeemilise puhkuse ajal õppetööst siiski osa võtta, oled kohustatud maksma kogu akadeemilise puhkuse aja õppemaksu. Selle võrra makseperiood ei pikene – maksta tuleb nominaalse õppeaja vältel.

Lisainformatsiooni saamiseks pöördu oma õppetooli õppetöö koordinaatori poole.