31. Mai 2022

Õppimisvõimalused Tallinna Majanduskoolis – esita avaldus juba täna!

Tallinna Majanduskool on Eesti vanim kutseõppeasutus, tähistades tänavu oma 116. tegutsemisaastat. Pika ja väärika tegutsemisloo tulemusena on majanduskoolil ligikaudu 30 000 vilistlast ning laiapõhjaline oma valdkonna tipptegijaist koosnev õpetajaskond ja usaldusväärne maine tööandjate seas.

Vastuvõtt Tallinna Majanduskooli kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu kuni 20.07.2022 aadressil www.sais.ee

2022/2023 õppeaastal on võimalik õpinguid alustada 15 kutseõppe õppekaval ja 4 täienduskoolituse kursusel:

1-2,5 aastaga omandad vajalikud kompetentsid järgmistel tasemeõppe esmaõppekavadel:

1-aastane jätkuõpe võimaldab nii esmaõppe läbimise kui vajaliku töökogemuse omandamise pinnalt õppida juurde järgmistel uusi tööturu väljundeid pakkuvatel erialadel:

Lisaks esma- ja jätkuõppe õppekavadele pakume ca aastase õppeajaga tasuta täienduskoolitusi, mis aitavad täiustada oma juba olemasolevaid erialaseid kompetentse. Avaldusi õpingute alustamiseks allpool loetletud täienduskoolitustele ootame kuni 04.08.2022.

Uute täienduskoolituse kursustena alustavad sel õppeaastal:

Soovid asuda õppima Tallinna Majanduskooli?

5. taseme esmaõppe erialadel saad õppima asuda, kui Sul on omandatud vähemalt keskharidus. Lõpetamisel saadakse kutseeriharidus ehk 5. taseme kutseharidus. Majanduskooli lõpetajad on hinnatud keskastme spetsialistid ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse.

Näiteks võid tööle asuda raamatupidajana, sotsiaalmeedia spetsialistina, kvaliteedispetsialistina või õigusassistendina. Lisaks on Sul võimalik alustada ettevõtlusega ning oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ka täiendõppes.

1 aasta kestvasse jätkuõppesse astumise eelduseks on vähemalt keskharidus ja valdkondlikud eelteadmised, mis võivad olla omandatud kas läbi kutseõppe või valdkondliku töökogemuse.

Seega kõikidel Tallinna Majanduskooli erialadel õppimine eeldab vähemalt keskharidust, eesti keele oskust ja inglise keele oskust (vähemalt A2 tasemel). Personalispetsialisti ja sekretäri erialale kandideerimisel on vajalik ka vene keele oskus (vähemalt A2 tasemel).

Õppijate vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiskatsed vestluste ja teatud erialade puhul ka testide ning õppepäevade näol.

Sisseastumiskatsete läbiviimisel annab kool endast parima, et valida välja kooli pürgijate seast just need õppijad, kel realistlik arusaam õpitavast erialast, selge motivatsioon õppima asumiseks ning nägemus oma professionaalsest karjäärist, mida majanduskoolis õpingud toetavad.

Sisseastumistest toimub kahel erialal: raamatupidaja ja õigusassistent. Sisseastumistestiga selgitatakse kandidaadi teadmiseid ja silmaringi, mis õppimisel on toetavaks eelduseks. Raamatupidaja eriala test sisaldab ka matemaatilisi ülesandeid ja õigusassistendi eriala test loogika ja seostamise ülesandeid. Test on valikvastustega ja etteantud ajaraamiga.

Vestluse kaudu hindab eriala spetsialistidest, tööandjatest ja kooli esindajatest koosnev vastuvõtukomisjon kandidaadi motivatsiooni eriala õppimiseks.

Personalispetsialisti ja sekretäri eriala vestlusel toimub ka vene keele oskuse testimine ja  õigusassistendi eriala vestlusel inglise keele oskuse testimine. Eesti+vene õppekeelega (60% eesti keeles ja 40% vene keeles) ärikorralduse spetsialisti eriala õpperühma vestlused toimuvad eesti keeles.

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

  1. Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik kutsehariduse kõrgeima, 5. taseme õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise ning on õppijale tasuta.
  2. Mitmekülgsed erialavalikud paindlikus õppevormis. 2022. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 15 erineval kutseõppe õppekaval sessioon- või õhtuõppes, mis võimaldab õpinguid kombineerida töö- ja pereeluga.
  3. Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk. Iga-aastastest vilistlasuuringutest on selgunud, et enam kui 80% majanduskooli lõpetanutest töötab erialaga seotud tööl ning et majanduskooli lõpetajate töötasu on üks kõrgemaid kutsekoolide lõpetajate töötasude võrdluses. Meie lõpetajate kõrget konkurentsivõimet toetab eelkõige majanduskooli väga praktiline õpe, mida koolis veab eest oma valdkonna tipptegijatest koosnev õpetajaskond ja ettevõttepraktika raames kogenud praktikajuhendajad. Koolil on väga ulatuslik koostöövõrgustik, mis koosneb nii kutse- ja ametiliitudest, tööandjatest, praktikaettevõtetest kui teistest kutse- ja kõrgkoolidest ning mille toel toimub pidev erialade arendus ja vastavusse viimine päriseluliste töömaailma vajadustega. Majanduskoolist tööturule suundunud õppijate kohta on tööandjad öelnud, et nad on kompetentsed, kohusetundlikud, täpsed, iseseisvad, kannatlikud, arenemisvõimelised, motiveeritud, efektiivselt tööaega kasutavad ja on meeldivad kolleegid ning head meeskonnaliikmed.
  4. 10 erialal lõppevad õpingud kutseeksamiga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse. Kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, kinnisvaramaakleri, raamatupidaja, sekretäri, õigusassistendi ning ostu-ja hankespetsialisti erialadel lõpetad kooli 5. taseme kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.
  5. Tasuta õpe! Kõikidel erialadel toimub 2022/23 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires.

Meie õppijad ei maksa omandatava hariduse eest, ent meie õppijatele makstakse majanduskoolis omandanud hariduse eest!

Tallinna Majanduskool – Sinu asendamatu elukestva õppe partner nii tasemeõppes kui täienduskoolitustes!

Tallinna Majanduskooli organisatsioonikultuuri ja juhtimisega seotud ainete õppejõud Allan Kaljakin jagab praktilisi nippe, kuidas eesmärgistada ja prioritiseerida enda tegevusi, suunata enda energiat õigete asjade tegemisse ning annab ka ühe kasuliku raamatusoovituse.
Tallinna Majanduskoolis õpetatakse juhtimisega seotud teemasid väga mitmetel erialadel, seega kui Sind see valdkond kõnetab, vali endale sobiv eriala ja tule õppima Tallinna Majanduskooli!