30. Märts 2021

Sügisel algavad uued täienduskoolituste kursused on registreerumiseks avatud

Meil on heameel teatada, et valminud on 3 uut täienduskoolituse kursust, kus saab õpinguid alustada alates sügisest 2021.

Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist (kuula tutvustust Äripäeva raadiost).

Müügijuht (kuula tutvustust Äripäeva raadiost).

Õigusalane täienduskoolitus kohalike omavalitsuste teenistujatele (kuula tutvustust Äripäeva raadiost).

Tutvu täienduskoolituse kursuste vastuvõtueeskirja tingimustega ning esita õppima asumiseks AVALDUS juba täna!

Vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad juulikuus.

Majanduskoolis õppimise eest maksma ei pea, küll aga makstakse meie lõpetajatele majanduskooli hariduse eest.

Kolm uut võimalust ja tulevikuperspektiivi Tallinna Majanduskoolist

Hetkel 16 eriala ning erinevaid koolitusvõimalusi pakkuvas Tallinna Majanduskoolis stardib 2021. aasta sügisel kolm täiesti uut tasuta täienduskoolituse kursust. Sarnaselt tasemeõppe erialadele lähtuvad ka need reaalsetest tööturu vajadustest, võimaldavad õppijatele praktilist lisakompetentsi ning ka reaalset potentsiaali omandatud oskustega tulevikus tööd saada. Igal uuel täienduskoolituse kursusel on küll mõnevõrra erinevad nõudmised ja tingimused, kuid laias plaanis pakuvad need juba töötavale inimesele võimalust õhtuses või sessioonõppes koos teiste motiveeritud huvilistega oma erialane kompetents uuele tasemele viia või siis hoopis tööelus suurem kannapööre teha.

Müügijuht – kas positsioon kahe tule vahel?

Sügisel avatavale müügijuhi koolitusele saavad kandideerida kõik keskharidusega inimesed. Õppetöö kestab õhtustel aegadel esmaspäevast neljapäevani, alates oktoobrist kuni maini. Nagu majanduskoolis juba tavaks saanud, tekib soovijaid tõenäoliselt ka siia vabadest kohtadest rohkem ning 15-minutilise vestluse käigus selgitatakse välja 30 kõige kõrgema õpimotivatsiooni ja pühendumisega inimest. See aga ei tähenda kindlasti, et eelneva müügitöö kogemuseta tasuks kandideerimisest loobuda, sest müügivaldkonnas töötavate inimeste vanus ja eelnev haridustee ongi tihti erinev. Kuigi müügijuhtideks kasvatakse sageli vastavas organisatsioonis töötamise käigus või pärast ärikorralduse eriala lõpetamist, on paljud jõudnud selle ametini ka teistelt erialadelt.

Müügijuhi õppekava on praktiline ja mitmekesine ning koosneb viiest moodulist: müügikorraldus; müügimeeskonna juhtimine; tarbimispsühholoogia ja turundus; isiklik müük ning läbirääkimised ja kliendihaldus. Õppekava keskendub eelkõige müügimeeskonna juhtimist nõudvatele oskustele, kuid kindlasti ei jookse see mööda külgi maha ka müügivaldkonna teiste aspektide osas, näiteks müügi kui protsessi ja klientide juhtimisel, mis omavad müügiga tegelevas ettevõttes võrdväärselt olulist tähtsust.

Oskus erinevate inimtüüpidega suhelda ja neid kuulata, kliendivajaduste mõistmine, turundusstrateegiad ning eelarved ja kogu numbriline pool – müügivaldkond nõuab laia kompetentsi. Eriti oluline on see aga just müügimeeskonna juhi puhul, kes peab olema vahendajaks juhtkonna ja oma meeskonna vahel, suunama protsesse ning omama tervikpilti ettevõtte edukast toimimisest.

Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist kui ettevõtte visiitkaart

Teine Tallinna Majanduskoolis sügisel avatav täienduskoolitus on finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti aastane kursus, mille alustamise tingimuseks on vähemalt keskhariduse olemasolu ja vene keele oskus algtasemel.

Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist on laia ampluaaga ning suudab aidata klienti erinevates panganduse ja kindlustusega seotud valdkondades – annab vastuseid igapäeva pangandusest, omab laia pilti finantsvaldkonnast ning suudab eeskätt olla kliendile hea tugi. Õppekava annab piisavalt põhjalikud teadmised töötamiseks nii pangas kui ka finantssektoris laiemalt.

Sarnaselt müügitööle saadakse ka finantsvaldkonna klienditoe spetsialistiks erinevaid teid pidi ning ühtset õppekava selle tarbeks varasemalt ei olnud. Seetõttu otsustas majanduskool lähtuvalt tööjõu vajaduse kasvu prognoosidele selles osas eristuda ning hakata selle valdkonna huvilisi vajalike oskustega ette valmistama. Uus õppekava loodi koos heade koostööpartneritega Swedbank´ist ja LHV pangast.

Finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti täienduskoolituse kursus koosneb viiest moodulist: kliendivajadustest lähtuv finantsnõustamine; arvelduslahenduste- ja sobivate teenuste pakkumine; finantseermislahenduste pakkumine; säästmis- ja investeerimislahenduste pakkumine ning kindlustuslahenduste pakkumine.

Õppimine finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti täienduskursusel toimub õhtuses õppevormis E-N ajavahemikul 17.15-20.30

Töötavale inimesele on tegu suurepärase lahendusega tulla pärast traditsioonilist tööpäeva  koolituskursusele ning omandada teadmisi valdkonna praktikutelt.

Õigusteadmised KOVi teenistujatele

Kolmas Tallinna Majanduskoolis sügisel avatavast täienduskoolituse kursusest on loodud ametnike ja teiste omavalitsuste töötajatele õigusalase kompetentsi pakkumiseks. Õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu ja kehtiv teenistussuhe kohaliku omavalitsuse üksusega.

Õigusalase täienduskoolituse õppekava koosneb viiest moodulist: üldained, millega antakse ülevaade  kohaliku omavalitsuse toimimist puudutavatest regulatsioonidest; sotsiaaltöö ja -teenused; arenduse, teede, keskkonna ja maaplaneerimine; korrakaitse; hanked. 2021/2022 õppeaastal avatakse õpe sotsiaaltöö ja –teenuste ning hangete suunamoodulites.

Täienduskoolituse eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse teenistujate ehk ametnike ja töötajate õigusalase pädevuse tõstmine. Tihtipeale on KOV töötajatel piisav pädevus enda konkreetses valdkonnas, mille kõrval vajavad avaliku sektori õigusaktides orienteerumine ja menetluse läbiviimine veel täiendamist. See ei tähenda kindlasti teadmiste ja oskuste puudumist, kuid eesmärgiks on nende tõstmine uuele tasemele, et seeläbi oma erialase töö tulemuslikkust parendada. Elu on muutunud multivajaduste keskseks ning vajab rohkem kompetentsitükke, mida õppekava kavatsebki täita. Lähtuvalt KOV teenistuja vajadustest õpitakse eelkõige haldusmenetlust. Kohalik omavalitsus on kohaliku elu juhtimise süda ning eesmärk on parimal ja kvaliteetsemal moel selle väljundeid täita. Selleks ühtlustatakse kõikide õppijate baasteadmisi õigusest ning liigutakse seejärel edasi konkreetsete valdkondade juurde, et oskused haldusakte koostada ning omavalitsuse süsteemi suurest pildist aru saada oleksid piisavalt detailsed.

Õppimine õigusalasel täienduskoolitusel kohalike omavalitsuse teenistujatele toimub vastavalt sessioonigraafikule 3-4 päevaste õppepäevadena iga 2-3 nädala tagant, mis tagab paindliku õppimise töö kõrvalt.