Raamatukogu kasutuseeskiri

KINNITUD direktori 01. septembri 2023.a käskkirjaga 1-2/35

Tallinna Majanduskooli raamatukogu kasutuseeskiri

1.Üldsätted

1.1. Tallinna Majanduskooli raamatukogu (edaspidi TMK raamatukogu) teenindab kooli õpilasi, õpetajaid, töötajaid ja vilistlasi. Külalislugejatel on TMK raamatukogus kohalkasutusõigus.

1.2. TMK raamatukogu vara valvamiseks on rakendatud videovalve ning teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

2. Lugejaks registreerimine

2.1. Lugejaks registreeritakse TMK raamatukogu  laenutusletis.

2.2. Registreerimisel saab lugeja valida lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks kas oma ID-kaardi või TMK raamatukogukaardi. Raamatukogukaardi väljastamiseks on vajalik isikut tõendav dokument.

2.3. Registreerimisel kinnitab lugeja allkirjaga, et nõustub täitma TMK raamatukogu kasutuseeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses.

2.4. Registreeritud lugejate kohta peetakse TMK raamatukogu lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks ja statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

2.5. Lugejaandmed kustutatakse TMK raamatukogu andmebaasist lugeja õpingute lõppemisel või töötajate töölepingu lõppemisel.

2.6. TMK raamatukogu lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse.

2.7. Andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

3. Raamatukogu teenused

3.1. TMK raamatukogu teenuste hulka kuuluvad:

3.1.1. teavikute laenutus koju ja kohalkasutuseks

3.1.2. teatme- ja infoteenindus

3.1.3. lugejakoolitus, nõustamine ja konsultatsioonid

3.1.4. elektroonilistele ressurssidele ligipääsu loomine vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele

3.2. Raamatukogu teenuste kasutamine

3.2.1. Kohalkasutusõigus on kõigil registreeritud lugejatel.

3.2.2. Kojulaenutusõigus on TMK õpilastel, õpetajatel, töötajatel ja vilistlastel

3.2.3. Akadeemilise puhkuse ajal on õpilastel võimalik teavikuid koju laenata isikliku avalduse alusel, mille kinnitab TMK õppejuht

3.2.4. Raamatukogu saalis on avariiulitel olevaid teavikuid (va teatmeteosed, perioodika) võimalik koju laenata.

3.2.5. Juurdepääs elektroonilistele infoallikatele on tagatud vastavalt litsentsilepingutele kas TMK raamatukogus või väljaspool TMK arvutivõrku.

3.2.6. Teavikuid saab reserveerida ja panna end teavikutele järjekorda e-kataloogi RIKSWEB kaudu.

3.2.7. Teavikute kojulaenutustähtajad määrab TMK raamatukogu sõltuvalt teaviku eksemplaarsusest ja kasutamise intensiivsusest. Teavikute tagastamise/pikendamise tähtaeg on I semestri lõpul.  Kõik teavikud tuleb tagastada II semestri lõpuks.

3.2.8. Ühele lugejale laenutatakse kuni 15 erinevat teavikut.

3.2.9. Võlgnevusega lugejatele teavikuid ei laenutata.

3.2.10. Koju ei laenutata: teatmeteoseid, perioodilisi väljaandeid, arhiiveksemplare ja erijuhtudel teisi väljaandeid.

3.2.11. Kooli lahtiolekuaegadel, kui raamatukogu on suletud, saab lugeja tagastada raamatud raamatukogu seinas paikneva ava kaudu.

4. Sisekord

4.1. Teavikute laenamisel esitada raamatukogu töötajale ID-kaart või raamatukogukaart. Kaarti ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

4.2. Keelatud on:

  • teavikuid omavoliliselt raamatukogust välja viia
  • raamatukogus valjusti vestelda, rääkida mobiiltelefoniga või muul viisil oma käitumisega teisi lugejaid häirida

4.3. Turvavärava häiresignaali korral peab lugeja alluma raamatukogu töötaja korraldustele.

4.4. Raamatukogu on korrastuspäevaks suletud iga kuu viimasel reedel 10.00 – 14.00

4.5. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

5. Lugeja vastutus

5.1. Lugeja vastutab tema kasutuses olevate teavikute, seadmete või muu vara eest.

5.2.Lugejal on kohustus talle kättesaadavaks tehtud e-teavikuid kasutada ainult isiklikeks vajadusteks õppetöö eesmärgil.

5.3. Rikutud või kaotatud teavikud tuleb lugejal asendada sama väljaandega või hüvitada TMK raamatukogu poolt määratud summas.

5.4. Teavikute mittetähtaegsel tagastamisel on raamatukogu töötajatel õigus kehtestada kuuajaline kojulaenutuskeeld.

5.5.Isikuandmete muutumisest, ID-kaardi või raamatukogukaardi kaotamisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu.

5.6. TMK raamatukogu kasutamiskorra rikkumise eest võetakse lugejalt ajutiselt või alaliselt TMK raamatukogu kasutamise õigus.