Arvutivõrgu kasutamise reeglid

 1. Üldsätted
  • Tallinna Majanduskooli arvutivõrgu kasutamisel tuleb juhinduda kooli tegutsemise eesmärkidest.
  • Käesolevad reeglid sätestavad arvutivõrgu kasutajate õigused ning kohustused.
  • Käesolevad reeglid kehtivad kõigis arvutivõrku lülitatud Tallinna Majanduskooli käsutuses olevates arvutisüsteemides.
  • Üldpõhimõtted:
   • kõigile Tallinna Majanduskooli liikmetele on avatud võimalus kooli tegevuse põhikirjaliste eesmärkidega seotud kasutuseks;
   • teistele ei tohi tekitada asjatut tüli;
   • tuleb austada privaatsust.
  • Arvutite, muude arvutivõrgu alamsüsteemide ning ruumide haldajad võivad ülaltoodud põhimõtetest ja seadmete sihtotstarbest lähtuvalt kehtestada täiendavaid reegleid. Need on esmajoones:
   • arvutite ja arvutiklasside kasutamise reeglid,
   • kohtvõrkude kasutamise reeglid,
   • ruumide kasutamise kord,
   • reeglid üksikute arvutivõrgu teenuste kasutamiseks.
  • Kui arvutivõrgu erinevad kasutusviisid satuvad konflikti, mille lahendamisel ei saa lähtuda alamsüsteemide ja ruumide haldajate kehtestatud reeglitest, siis lähtutakse järgnevast eelistuste kahanemise järjekorras:
   • tunniplaanijärgne õppetöö,
   • muud kooli tegevuse eesmärkidega otseselt seotud tööd,
   • kooli tegevuse esmärkidega kaudselt seotud tegevused,
   • muud tegevused, mis ei häiri teiste võrgukasutajate tööd.
  • Arvutivõrgu teenindajaks on serverarvutite süsteemihaldurid ja arvutivõrgu haldurid.
 1. Arvutivõrgu kasutusõiguse saamise kord
  • Kooli arvutivõrku lülitatud mitme kasutaja arvutite kasutusõigus antakse taotluse esitamisel:
   • kooli liikmetele,
   • kooli külalistele võõrustava allüksuse taotluse alusel.
  • Erandkorras võib anda kasutusõigust teistele isikutele, kui esitatakse põhjendatud taotlus organisatsiooni poolt, millega see isik on seotud.
  • Kooli töötajate kasutusõigus kehtib reeglina nende koolis töötamise aja jooksul. Õppuritele, külalistele ja teistele isikutele antakse kindla tähtajaga kasutusõigus.
  • Kasutusõigus on personaalne ja seda pole lubatud ühelt isikult teisele edasi anda. Õppetöö läbiviimiseks antakse erandjuhul kasutusõigust ka rühmiti. See toimub erikokkuleppe alusel.
  • Kasutusõiguse taotlemiseks tuleb esitada taotlus vastava süsteemi administraatorile.
  • Kasutusõiguse taotleja peab andma allkirja, et ta on tutvunud kooli arvutivõrgu kasutamise reeglitega ja järgib neis kehtestatud nõudeid.
  • Kasutusõiguse saamisel antakse taotlejale kasutajanimi. Kasutajale tehakse teatavaks parool, mille abil ta saab alustada esimest seanssi.
 1. Teenindajate kohustused
  • Teenindajad tagavad arvutivõrgu ja arvutisüsteemide normaalse toimimise ja teenuste kättesaadavuse.
  • Kasutajatele tehakse kättesaadavaks arvutisüsteemide ja olulisemate võrguteenuste kasutamise juhised.
  • Teenindajad on kohustatud andma eelteavet kasutajatele olulisematest muudatustest arvutisüsteemides ja -võrkudes. Samuti on teenindajad kohustatud teavitama sündmustest, mis rikuvad kasutajate privaatsust.
  • Teenindajad on kohustatud pidama saladuses andmeid, mis nad on saanud seoses oma töökohustuste täitmisega ja mille kohta neil puudub nende andmete omaniku luba seda edasi anda, v.a. juhud, kui seadus kohustab info teatavaks tegema. Käesolevate reeglite rikkumisi puudutav info kuulub teatavaks tegemisele rikkumisi arutama volitatud isikutele.
  • Teenindajad on kohustatud jälgima oma hoolduses olevate süsteemide töökorras olekut ja turvalisust. Hälvete avastamisel tuleb nendest võimaluse korral kasutajatele teada anda.
 2. Teenindajate õigused
  • Teenindajatel on oma kohustuste täitmiseks õigus ajutiselt piirata arvutisüsteemide ja võrgu kasutamist.
  • Teenindajatel on õigus kontrollida arvutivõrku ühendatud arvutiklassides viibijate isikut tõendavaid dokumente.
  • Arvutisüsteemi või -võrgu häireolukorra kiireks selgitamiseks on teenindajal õigus lugeda kasutajate faile. Niimoodi saadav info ei kuulu levitamisele.
 3. Kasutajate õigused
  • Kasutusõiguse saanud isikuil on õigus kasutada arvutivõrku igal ajal, kui see ei ole vastuolus muude kehtivate reeglitega.
  • Kasutajal on õigus saada teenindajatelt infot kõigist muudatustest ja sündmustest süsteemides ja arvutivõrgus, mis oluliselt mõjutavad nende kasutamist või rikuvad kasutaja privaatsust.
  • Arvutivõrgu töö ja teenuste parema korraldamise ettepanekuid võtab vastu arvutivõrgu administraator (admin@tmk.edu.ee) ning arvutite haldurid.
  • Kui kasutajal on pretensioone teenindajate suhtes, siis saab ta need esitada arvutivõrgu administraatorile.
 1. Kasutajate kohustused
  • Kasutaja on kohustatud kaasa aitama arvutisüsteemide turvalisuse tagamisele. Selleks peab ta
   • hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole,
   • mitte lubama teistel isikutel kasutada oma kasutajatunnust,
   • tagama, et kõrvalistel isikutel poleks võimalik kirjutada tema kataloogidesse ja failidesse.
  • Kasutajad ei tohi varjata oma pärisnime. Kasutajatunnusega peab süsteemis olema otseselt seotud vähemalt tema ees- ja perekonnanimi, nii et see lisatakse tema saadetud meilidele. Erandjuhtumitel on lubatud kasutada ka varjunimesid.
  • Arvutivõrku ühendatud arvuti- või terminaliklassis viibimisel peab kasutajal kaasas olema isikut tõendav Eesti Vabariigis kehtiv pildiga dokument, milleks muude üldkehtivate dokumentide kõrval võib olla ka õpilaspilet. Klassi halduspersonali või arvutivõrgu teenindajate nõudmisel peab kasutaja esitama oma dokumendi.
  • Klassiarvuti või terminali kasutaja peab registreerima kasutuse alguse ja lõpu ajad selleks klassi haldaja poolt määratud viisil.
  • Kasutajad on kohustatud järgima teenindajate kehtestatud piiranguid.
 2. Piirangud kasutajatele
  • Keelatud on kasutada teistele isikutele omistatud kasutajatunnuseid.
  • Keelatud on teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt (näiteks ressursside tahtliku raiskamise teel).
  • Arvutivõrku ja kasutajatunnust ei tohi kasutada tulu saamise eesmärgil v.a kooli ja tema asutuste põhikirjaliseks tegevuseks.
  • Arvutivõrku ühendatud arvutites on keelatud hoida ja kooli arvutivõrgus levitada illegaalselt omandatud tarkvara.
  • Keelatud on selline tegevus arvutivõrgu kasutamisel, mis häirib süsteemide kasutust nende haldaja poolt määratud otstarbel või põhjustab häireid arvutivõrgus.
  • Mitmekasutajasüsteemides peab kasutaja hoidma oma püsifaile oma kodukataloogis või selle alamkataloogides. Seansi ajal on lubatud failide ajutine hoidmine süsteemi ajutiste failide kataloogis. Failide mujale paigutamiseks tuleb eraldi kokku leppida süsteemi hooldajaga.
  • Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.
  • Keelatud on mitmekasutaja operatsioonisüsteemide käivitamine arvutites ilma teenindaja loata.
  • Keelatud on arvutite omavoliline ühendamine arvutivõrku, nende ümberühendamine ja võrguaadresside muutmine.
 1. Väärkasutuse tagajärjed
  • Kahtluse tekkimisel arvutivõrgu ja arvutisüsteemide kasutamise reeglite rikkumise osas võtab vastava süsteemi hooldaja kontakti kasutajaga ja selgitab välja, millega on tegemist. Süsteemi hooldaja võib peatada kasutusõiguse kuni asjaolude selgitamiseni kasutaja poolt.
  • Kui osutub, et rikkumine toimus süsteemi(de) mitteküllaldase tundmise tõttu, siis annab süsteemi hooldaja juhtnööre edasise tegevuse jätkamiseks.
  • Tahtlikul või korduval reeglite rikkumisel võidakse kasutajale anda hoiatus, kehtestada täiendavaid kasutusega seotud piiranguid, kooli arvutivõrgu tähtajaline või tähtajatu kasutuskeeld, rahatrahv. Õpilase kohta võib IT talituse juhataja esitada kooli juhtkonnale eksmatrikuleerimistaotluse. Juhul, kui väärkasutus on ulatuslik ja/või põhjustab Tallinna Majanduskoolile otsest materiaalset kahju, võib Tallinna Majanduskool esitada kohtule hagi kahju sissenõudmiseks süüdlaselt või politseile taotluse asja uurimiseks.
  • Reeglite rikkumises kahtlustataval on õigus esitada omapoolne selgitus.
  • Kasutajad, kes arvutivõrgu kasutamise reeglite rikkumisega kahjustavad kooli vara või tekitavad lisakulutusi (teenindajate lisatööaeg, väljakutsed väljaspool põhitöö aega jmt), hüvitavad tekitatud kahju koolile poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel toimub hüvituse sissenõudmine seadusega ettenähtud korras.

Kinnitatud Tallinna Majanduskooli direktori käskkirjaga 21.01.2000