30. Detsember 2022

Uued erialad tasemeõppes ja täienduskoolitustes

Rikastamaks majanduskooli poolt pakutavate õppekavade ja õpiteede valikut ning kindlustamaks Tallinna Majanduskooli positsiooni ärinduse ja halduse valdkonnas alati ajakohase koolituse pakkujana, on järgmisel õppeaastal kavas avada mitmeid uusi taseme- ja täiendusõppe õppekavasid, mida pakutakse vaid majanduskoolis.

Tasemeõppesse lisanduvad uuel õppeaastal kaks uut õppekava: 

Jätkusuutlikkuse spetsialist (5. taseme kutseõppe esmaõpe mahuga 90 EKAP).
Õppe eesmärgiks on anda vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada jätkusuutlikkuse spetsialistina nii era- kui avaliku sektori ametikohtadel, kus on vaja sisuliselt tegeleda jätkusuutlikkust mõjutavate teemadega, analüüsida andmeid, koostada raporteid ning juhtida muutusi nii organisatsiooni sees kui tarbijate poolel. Õppekava läbimisel saavutatavad õpiväljundid:

 • Omab ülevaadet globaalsetest jätkusuutlikest majandusmudelitest
 • Teab muutuste juhtimise ja jätkusuutlike äritavade edendamise põhimõtteid organisatsioonis
 • Mõistab keskkonnamõju hindamisega seotud regulatsioone, koostab analüüse ja raporteid
 • Edastab jätkusuutliku tegevuse ja mõtteviisiga seotud sõnumeid nii organisatsiooni sees kui ka organisatsioonist välja
 • Nõustab organisatsiooni töötajaid jätkusuutlikkusega seotud teemadel
 • Mõistab innovatsiooni kasutamist rohepöörde tööriistana.

Kohtuistungi sekretär (5. taseme kutseõppe esmaõpe töökohapõhises õppevormis mahuga 120 EKAP).
Õppe eesmärgiks on teenistusse asunud/asuvate kohtuistungi sekretäride ettevalmistamine tõhusaks tööks kohtuastutustes, andes kohtuistungi sekretäridele ühtsemad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.  Õppe käigus kujundatakse kompetentse, mis võimaldavad õppe läbinul võtta osa seaduses ettenähtud korras tsiviil-, kriminaal-, haldus- ja väärteoasjade läbivaatamisest kohtuistungitel ning väljastada nendes asjades menetlusdokumente. Õppekava läbimisel saavutatavd õpiväljundid:

 • Mõistab kohtuistungi menetlusprotsessi ja selle dokumenteerimise vajalikkust lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest
 • Järgib kohtuistungi ettevalmistamisel õiguse üldpõhimõtteid
 • Loob dokumente lähtuvalt valdkonna õigusaktidest aidates kaasa kohtumenetluse ettevalmistamisele ja menetlemisele
 • Korraldab dokumendiringlust kooskõlas kohtukantselei kodukorras kehtestatud nõuetega
 • Haldab kohtumenetlusega seotud infot, kasutades kohtuinfosüsteeme jt infohaldamise süsteeme

Tasuta täienduskoolituse vormis avatakse järgmisel aastal vastuvõtuks järgmised õppekavad: 

 • ekspordispetsialist
 • kategooriaspetsialist
 • kommunikatsioonispetsialist
 • virtuaalassistent

Kõikide eelpool nimetatud õppekavade väljatöötamisse panustab suur hulk tööandjate ja erialaorganisatsioonide esindajaid, kes olles ise väga hästi teadlikud tööturu ootustest, aitavad koostada nii õppekavasid kui leida omal alal asjatundlikke õpetajaid.

 

Tasulised täienduskoolitused

06.02.2023 alustab tasuline „Raamatupidamise algkursus“, kuhu on oodatud kõik, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega, aga puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamise valdkonnaga.

Kursuse eesmärgiks on anda Sulle teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast, et suudaksid kajastada dokumentide alusel majandusüksuse lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi. 

Kursus on oma iseloomult väga praktiline ning kõike õpitut kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega nii koolitusel kui iseseisvalt.