26. Juuni 2021

Tallinna Majanduskool – tõhus trennisaal Sinu ajule!

Tallinna Majanduskool on üks vanimaid kutseõppeasutusi Eestis, tähistades tänavu oma 115. tegutsemisaastat. Pika ja väärika tegutsemisloo tulemusena on majanduskoolil ligikaudu 30 000 vilistlast ning laiapõhjaline oma valdkonna tipptegijatest koosnev õpetajaskond ja usaldusväärne maine tööandjate seas.

Tallinna Majanduskool on läbi oma tegutsemisloo pakkunud erinevaid majandus-, finants- ja õigusvaldkonna erialasid, mille arendamisel on aluseks töömaailma ootused ning mille õpetamisse kaasatud oma valdkonna eksperdid.

Ajakohasus, päriselulisus ning praktilisus on põhjusteks, miks sisseastumiskonkursid majanduskooli erialadele saavutavad iga aastaga aina uusi kõrgusi!

Kooli erialade valik on pidevas uuenemises ja seda selge taotlusega anda kooli vilistlastele alati põhjust enesetäiendamiseks tagasi kooli tulla.

2021/2022 õppeaastal on võimalik õpinguid alustada 16 kutseõppe õppekaval ja 3 täienduskoolituse kursusel. Õpe kestab olenevalt erialast 1-2,5 aastat ning on kiireks erialase kompetentsi tõstmiseks sobiv lahendus. Täienduskoolituste mahud on veidi lühemad (8-10 kuud) ning on seega tõhusaks kiirendiks enesearengule. Sobiva õppimislahenduse ja huvipakkuva eriala saab valida kooli kodulehelt.

Vastuvõtt Tallinna Majanduskooli on alanud ning kestab kuni 18.07.2021.

Soovid asuda õppima Tallinna Majanduskooli?

5. taseme esmaõppe erialadel saad õppima asuda, kui Sul on omandatud vähemalt keskharidus. Lõpetamisel saadakse kutseeriharidus ehk 5. taseme kutseharidus. 5. taseme kutseõppe lõpetajad on hinnatud keskastme spetsialistid ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse.

Näiteks võid tööle asuda raamatupidajana, sotsiaalmeediaspetsialistina, kvaliteedispetsialistina või õigusassistendina. Lisaks on Sul võimalik alustada ettevõtlusega ning oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ka täiendõppes.

1 aasta kestvasse jätkuõppesse astumise eelduseks on vähemalt keskharidus ja valdkondlikud eelteadmised, mis võivad olla omandatud kas läbi kutseõppe või valdkondliku töökogemuse.

Seega kõikidel Tallinna Majanduskooli erialadel õppimine eeldab vähemalt keskharidust, eesti keele oskust ja inglise keele oskust (vähemalt A2 tasemel). Personalispetsialisti ja sekretäri erialale kandideerimisel on vajalik ka vene keele oskus (vähemalt A2 tasemel).

Kuivõrd sisseastumise konkursid on igal erialal, siis annab kool endast parima, et valida välja kooli pürgijate seast just need õppijad, kel realistlik arusaam õpitavast erialast, selge motivatsioon õppima asumiseks ning nägemus oma professionaalsest karjäärist, mida majanduskoolis õpingud toetavad.

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

  1. Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik kutsehariduse kõrgeima, 5. taseme õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise ning on õppijale tasuta.
  2. Mitmekülgsed erialavalikud paindlikus õppevormis. 2021. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 16 erineval kutseõppe õppekaval sessioon- või õhtuõppes, mis võimaldab õpinguid kombineerida töö- ja pereeluga.
  3. Lõpetajate kõrge tööhõive. Iga-aastastest vilistlasuuringutest on selgunud, et enam 80% majanduskooli lõpetanutest töötab erialaga seotud tööl. Lõpetajate kõrget konkurentsivõimet toetab eelkõige kooli väga praktiline õpe, mida veab eest oma valdkonna tipptegijatest koosnev õpetajaskond ja ettevõttepraktika raames kogenud praktikajuhendajad. Koolil on väga ulatuslik koostöövõrgustik, mis koosneb nii kutse- ja ametiliitudest, tööandjatest, praktikaettevõtetest kui teistest kutse- ja kõrgkoolidest ning mille toel toimub pidev erialade arendus ja vastavusse viimine päriseluliste töömaailma vajadustega. Majanduskoolist tööturule suundunud õppijate kohta on tööandjad öelnud, et nad on kohusetundlikud, täpsed, iseseisvad, kannatlikud, arenemisvõimelised, motiveeritud, efektiivselt tööaega kasutavad ja on meeldivad kolleegid ning head meeskonnaliikmed.
  4. 9 erialal lõppevad õpingud kutseeksamiga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse. Kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, kinnisvaramaakleri, raamatupidaja, sekretäri ja õigusassistendi erialadel lõpetad kooli 5. taseme kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.
  5. Tasuta õpe! Kõikidel erialadel toimub 2021/22 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele. Tallinna Majanduskoolis õppimise eest maksma ei pea, küll aga makstakse kooli lõpetajatele majanduskoolis omandatud teadmiste eest tööturul!

Jääb üle vaid teha erialavalik, esitada avaldus hiljemalt 18. juulil ning mõelda läbi, mida oma karjäärivalikutest vastuvõtukomisjonile vestlusel rääkida.