29. Detsember 2020

Lõppev aasta kui proovikivi meile kõigile

Aasta 2020 on olnud väga mitmes mõttes tavapärasest teistsugune ning pannud proovile kõikvõimalikul ja sekka -võimatulgi moel nii inimeste kui organisatsioonide kohanemisvõime. Ja Tallinna Majanduskool pole ses suhtes olnud eriline ega jäänud puutumatuks uudse aja (loe: koroona-ajastu) väljakutsetest.

Seda, milliseks kujunes 2019/20 nii arvude, tegude, inimeste kui tulemuste  kontekstis, saate te lugeda Tallinna Majanduskooli aastaraamatust.

Kuivõrd koolielu kulgeb teatud väga kindlate rutiinide pinnal, millest olulisi kõrvalekaldeid ka koroona ei suutnud põhjustada, siis võib kokkuvõtvalt väita, et 2020. aasta esimene pool sujus tegelikult tavapäraselt, kuivõrd õppetöö sai läbi viidud, kooli lõpetamiseks vajalikud teadmiste kontrollid ja eksamid sooritatud ning hoolimata ärajäänud lõpuaktusest, sai lõpupiltki soovijatel albumi vahele.

Süvendes asjaoludesse, saab murekohana kevadise distantsõppe mõju õppetöö sooritustele ja õppetöö kvaliteedile siiski välja tuua. 

Nii mõnegi eriala puhul olid kutseeksamite tulemused 2020. aasta kevadel varasemaga võrreldes kehvemad ning väga paljudel õppijatel jäi eriolukorra perioodi jäänud praktika sootuks sooritamata. Praktika kui kutseõppe tuum on aga sedavõrd oluline osa õpingutest, et ilma selleta ei tule õpingute lõpetamine kõne allagi.

Kutseeksamite tulemuste alusel joonistusid kõige kriitilisemalt välja raamatupidamise ja kinnisvaramaakleri erialad, mille puhul majanduskooli juhtkond pidas hädavajalikuks süsteemse õppekvaliteedi parendamise programmi väljatöötamist, sh teadmiste regulaarset kontrolli läbi tunnikontrollide, täiendavate järeleaitamise tundide sisseviimist, kompleksarvestuste ja proovi-kutseeksami sisseviimist. Samuti on tõhustatud tööd erialaorganisatsioonidega, analüüsimaks õppekavade sisu ühtivust töömaailma nõuetega.

Nagu iga parendustegevuse puhul, on hea mõte aga vaid pool võitu ja täiendavate tegevuste tegelik mõju ilmneb aasta(te) pärast.

Kõige positiivsema aspektina jääb 2020. aastat aga meenutama haridustehnoloogiline hüpe, mis mõjus seitsme penikoorma sammuna seniste saavutuste kõrval. Lisaks õpetajate poolt loodud digitaalsetele õppematerjalidele ning erinevate õpikeskkondade avastamisele, mis parimal võimalikul moel võimaldaksid viia õppetööd läbi ilma, et kavandatud tegevuste kvaliteet kannataks, vaid pigem võidaks, otsustas kool septembris sisustada ka kõik klassiruumid vajaliku tehnikaga, võimaldamaks videoülekannet koolis toimuvast loengust olude sunnil kodus viibivatele õppijatele.

Videoülekannetega jätkame ka 2021.aasta kevadsemestril, mil COVID-19 suure tõenäosusega jätkuvalt õppetööd mõjutab. Loodame siiralt, et koolidel on kevadsemestril võimalik koolipõhise õppega jätkata ning videoülekanne kui passiivne alternatiiv õpingutes osalemiseks jääb eelkõige neile, kes haigusest/karantiinist tulenevalt ei saa kooli tulla.

On tavaks saanud, et Tallinna Majanduskooli juhtkond sõnastab igaks õppeaastaks kolm prioriteeti, mille poole püüdlemine on eriliselt fookuses ning millest lähtuvalt kavandatakse ka konkreetseid tegevuslõike.

2020/21 õppeaasta prioriteetideks on

  • õppekvaliteedi tagamine kõikidel õpetatavatel õppekavadel, ent keskendumine eriliselt raamatupidaja ja kinnisvaramaakleri erialade õppekvaliteedi tõstmisele;
  • õppekava meeskondade tugevdamine ja õpetajate omavahelise koostöö parendamine, tagamaks õpetatavate teemade integratsiooni, nö “hallide” katmata alade kadumise ning võimalikult terviklike arusaamade kujunemise;
  • digitehnoloogiate ulatuslikum ja senisest strateegilisem kasutuselevõtt, muutmaks õppetegevust ligipääsetavamaks ning loomaks õppijaile lisaväärtust uudsete digitaalsete õpimaterjalide läbi.

Lisaks nimetatud prioriteetidele saab 2021. aasta oluliseks väljakutseks Tallinna Majanduskooli 115. juubeliaasta väärikas tähistamine ning kooli ajaloo ja traditsioonide toomine nii tänaste õppijate, vilistlaste, koostööpartnerite kui laiema avalikkuseni.