Üldine praktikakorraldus

Praktikate ajakava 2017/2018

Praktika on kõikide õppekavade lahutamatu osa, mille eesmärk on teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikasse. Praktikate üldine korraldus on määratletud õppekorralduseeskirjas.Täpsemalt reguleerib praktikat praktikakorralduse eeskiri. Praktika korraldamise eest vastutab õppetool, kes paneb paika praktikate toimumise, abistab vastavalt vajadusele õpilasi praktikakohtade leidmisel, tagab praktika toimumise õppekavas ettenähtud mahus vastavalt püstitatud eesmärkidele ja õpiväljunditele, praktika koolipoolse juhendamise ja selle tulemuslikkuse hindamise. Praktikapakkumisi edastatakse õppijatele regulaarselt terve aasta vältel.

Praktika korraldamise aluseks on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, mis on orienteeritud kutseoskuste omandamisele. Praktikate üldiseks eesmärgiks on tegelike töötingimustega tutvumine ja erialaste kogemuste ning vilumuste omandamine. Praktikad toimuvad vaheldumisi õppetööga koolis. Praktika kogumaht ja jaotus on kirjeldatud õppekavas, toimumise aeg õppetöö graafikus.

Iga koolis toimuva praktika tarbeks on Moodle õpikeskkonda loodud praktikakursus, kuhu õpilased ise registreerivad ja kuhu on koondatud kogu praktika kohta vajaminev info. Praktikajuhendid sisestab enne praktika algust juhendaja nii ÕIS-i kui Moodle õpikeskkonnas loodud praktikakursuse juurde. Kogu praktika dokumentatsioon on elektrooniline ning toimub läbi Moodle ja Googledocs keskkondade kaudu. Vahetult enne praktikat jagab juhendaja välja praktikapäevikud ning praktika lepingud ja individuaalse praktikakava vormi. Praktikaülesannete täitmist kontrollib praktika juhendaja pidevalt õpilase praktikapäevikut ning praktika lõppedes praktikaaruande kaitsmisel. Nii praktikapäevik kui ka Moodle kursus lubavad juhendajal anda õpilasele pidevalt tagasisidet ning pakkuda nõustamist ja juhendamist.

Vastavalt kutseõppeasutuse seadusele ja Tallinna Majanduskooli õppetöö korraldamise eeskirjale sõlmib kool õpilase ja praktikaettevõttega kolmepoolse lepingu. Iga praktikaperioodi läbiviimiseks sõlmitakse eraldi praktikaleping.

Koos lepinguga saab õpilane kaasa praktika juhendi, mille koostab õppekava rakenduskava alusel koolipoolne praktikajuhendaja.

Praktika lõppemisel koostab õpilane praktikaaruande. Kogu praktikaperioodi kohta annab hinnangu õpilasele ja tema koostatud praktikaaruandele ettevõttepoolne praktikajuhendaja.

Aruanne esitatakse hindamiseks koolipoolsele praktikajuhendajale. Praktika aruanne peab olema koostatud vastavalt praktika programmile ja TMKs kehtestatud vorminõuetele. Praktika aruanne peab mh sisaldama praktikakoha lühikirjeldust, ülevaadet praktikakoha eesmärkidest, praktikakohas täidetud ülesannete kirjeldust, õppuri hinnangut praktikakoha juhendaja tegevusele praktika käigus täidetud ülesannete täitmisel, õppuri hinnangut praktikaprogrammis püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning ettepanekuid ja soovitusi praktika paremaks korraldamiseks. Aruandes toodud enesehinnang peab sisaldama hinnangut enda ettevalmistusele, sh hinnangut teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tasemele tööülesannete täitmiseks, hinnangut enda tugevatele ja nõrkadele külgedele ning enda toimetulekule tööülesannetega, milliseid uusi oskusi ja teadmisi omandati, millistest teadmistest tuli puudu tööülesannete täitmisel, millised koolis omandatud teadmised osutusid vajalikuks tööülesannete täitmisel.
Peale aruande kaitsmist toimub praktika analüüs ja hindamine. Tavapäraselt toimub see kogu õpperühma osavõtul seminari vormis. Iga õppeaasta algul koos õppetöögraafikuga kinnitatakse ka praktikaperioodid koos praktikaaruande esitamise ning praktika kaitsmise kuupäevaga.

Praktikakoha leidmine on õpilase ülesanne, sest pärast õpingute lõpetamist koolis peab ta ise leidma omale töökoha. Praktikakoha leidmisel peavad õpilased isiklikku aktiivsust näitama, sest praktikakohast võib saada tulevane töökoht.