Õpilaskodu sisekorraeeskiri

Kinnitatud direktori 11. jaanuari 2016. a käskkirjaga nr 1-3/1

I ÜLDSÄTTED
Käesolev Tallinna Majanduskooli õpilaskodu (edaspidi TMK) sisekorraeeskiri on kohustuslikuks järgimiseks kõikidele TMK õpilaskodus viibivatele isikutele. Käesolev sisekorraeeskiri määrab ja reguleerib kasutaja suhteid TMK õpilaskodus ning samuti määrab kasutajate käitumisreeglid.

1. Õpilaskodu on TMK  õpilaste majutuskoht.

2. TMK õpilane, kes soovib majutust õpilaskodus, esitab avalduse TMK õppeosakonda. Õpilased kindlustatakse majutuskohaga avalduste laekumise järjekorras.

3. Õpilaskodu kasutajad on õpilased, kes on sõlminud õpilaskodu koha kasutamise lepingu (kokkulepitud perioodiks) ja neil on kohustus tasuda lepingus sätestatud õpilaskodu kohatasu, sõltumata sellest, kas nad elasid kokkulepitud perioodil õpilaskodus.

4.Vabade majutuskohtade olemasolul võimaldatakse majutust ka teiste kõrg- või kutsekoolide täisealistele õppuritele.  Nemad  esitavad õpilaskodu juhtajale enda õppimist tõendava kooli tõendi ja avalduse.

5. Õpilaskodu kasutaja, kes õpib teises kõrg- või kutsekoolis ja soovib õpilaskodu koha kasutamise lepingut uuendada ka järgmiseks õppeaastaks, esitab avalduse hiljemalt 1. augustiks.

II ÕPILASKODU KASUTAMISE KORD
6. Õpilaskodu uks on avatud ajavahemikul  06.00-st kuni 23.00-ni. Hilisemal ajal õpilaskodusse sisenemine ja õpilaskodus külaliste viibimine on lubatud järgmistel tingimustel:
6.1 õpilaskodusse pääseb kasutaja pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval kuni kella 01.00-ni. Teistel nädalapäevadel  kuni kella 04.00-ni;
6.2 külalistel on õpilaskodu õigus külastada ajavahemikul  11.30-st kuni 22.30-ni. Õpilaskodu külastajal on kohustus registreerida oma saabumine õpilaskodu valvelauas isikut tõendava dokumendi alusel. Lahkumisel teatab külastaja sellest valvelauda, kus märgitakse lahkumise kellaaeg;
6.3 kasutaja vastutab külalise eest ning tema poolt tekitatud kahju ja segaduse eest;
6.4 õpilaskodu külastajale laienevad käesolevast sisekorraeeskirjast tulenevad kohustused.

7. Õpilaskodus kehtib öörahu ajavahemikul 23.00-06.00. Öörahu ajal on õpilaskodus ja selle territooriumil keelatud igasugune tegevus, mis võib häirida õpilaskodu elanikke.

8. Üldruume on õpilaskodu kasutaja kohustatud kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt ning kodukorras sätestatud tingimustel.

III ÕPILASKODU KASUTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
9. Õpilaskodu kasutajal on õigus:
9.1 kasutada lepingu alusel õpilaskodu ruume;
9.2 saada informatsiooni õpilaskodu kasutamisega seonduva kohta;
9.3 eraelule ja privaatsusele;
9.4 laenutada ühiseks kasutamiseks ettenähtud majapidamistarbeid;
9.5 võtta vastu külalisi p.6 toodud kellaaegadel ja tingimustel.

10. Õpilaskodu kasutajal on kohustus:
10.1 täita õpilaskodu kodukorda ja õpilaskodu kasutamise lepingus sätestatut;
10.2 tasuda õpilaskodu ruumide kasutamise eest tasu raamatupidamise poolt väljastatud  arve ja lepingus sätestatu kohaselt;
10.3 esitada õpilaskodu personali nõudel õpilaskodusse sisenemisel isikut tõendav dokument;
10.4 avada oma toa uks õpilaskodu personali palvel;
10.5 olla koostööaldis õpilaskodu personaliga suhtlemisel;
10.6 pidada kinni hügieeni- ja sanitaarnõuetest;
10.7 tagada oma toa korrasolek ja puhtus sh, muude ühisruumide puhtus nende kasutamise järgselt. Viia prügi selleks ette nähtud prügikonteineritesse;
10.8 kasutajal on kohustus hoida tema käsutusse antud vara, hoida ära selle hävimine enda või kellegi kolmanda isiku süü läbi. Õpilaskodu vara või ruumide kahjustamisel kohustub kahju tekitaja hüvitama kogu   tekkinud kahju.
10.9 kinni pidama tuleohutuse, keskkonnakaitse ning õpilaskodus kehtivastest turvareeglitest;
10.10 kastutama õpilaskodus säästlikult elektrit ja vett;
10.11 võtma tarvitusele meetmed suurema tekkida võiva kahju ärahoidmiseks ja teavitama koheselt tekkinud ohust õpilaskodu juhatajat või valvurit.

11. Õpilaskodu kasutajal on keelatud:
11.1 tuua õpilaskodusse lemmikloomi;
11.2 tarbida alkoholi, ning levitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
11.3 viibida õpilaskodus alkoholi- või narkojoobes;
11.4 omastada võõrast vara omaniku tahte vastaselt;
11.5 kasutada kaaselanike kui ka õpilaskodu töötajate suhtes füüsilist ja vaimset vägivalda;
11.6 rikkuda ja lõhkuda õpilaskodu vara;
11.7 tekitada lärmi ja häirida kaaskasutajate rahu;
11.8 viia olmeprügi oma toast üldkasutatavasse ruumi või loopida aknast välja;
11.9 valmistada toas toitu;
11.10 suitsetada ruumides;
11.11 kasutada mistahes isevalmistatud elektriseadmeid;
11.12 tekitada ohtlikku olukorda.

IV VASTUTUS ÕPILASKODU KODUKORRA RIKKUMISE EEST
12. Kohustuste rikkumise tagajärjed:
12.1 õpilaskodu kodukorra rikkumisel võib rakendada õpilaskodu kasutaja suhtes suulist või    kirjalikku hoiatust, mille määramise õigus on õpilaskodu juhatajal;
12.2 korduvrikkujate puhul määrab hoiatuse õpilaskodu juhataja esildise alusel TMK direktor käskkirjaga. Karistamise otsuse teeb direktor esildise saamisest 10 kalendripäeva jooksul;
12.3 raske kohustuse rikkumise korral on õigus õpilaskodu koha kasutamise leping kooli algatusel lõpetada.
Raskeks rikkumiseks loetakse:
    - kohamaksu mittemaksmist;
    - alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamist ning nende levitamist;
    - võõra vara omastamist omaniku tahte vastaselt;
    - füüsilise ja vaimse vägivalla kasutamist kaaselanike ja õpilaskodu töötajate suhtes;

13. TMK on õigus õpilaskodu koha kasutamise leping erakorralisest lõpetada alljärgnevatel juhtudel:
13.1 pooltest sõltumatutel asjaoludel;
13.2 kasutaja teovõimetuks tunnistamise korral;
13.3 kasutaja surma korral;
13.4 õpilaskodu kasutajapoolsete kohustuste korduva või raske rikkumise korral.

V   LAHKUMINE ÕPILASKODUST
14. Õpilaskodu koha kasutamise lepingu lõpetamiseks peab kasutaja esitama taotluse (blankett saadaval valvelauast) õpilaskodu juhatajale 1 nädal enne lepingu lõpetamist.

15. Õpilaskodu koha kasutamise lepingu lõpetamiseks peab kasutaja:
15.1 likvideerima kõik võlad ja kohustused Tallinna Majanduskooli ees;
15.2 koristama tema kasutuses olnud elamispinna ning hoolitsema selle eest, et vara oleks kasutatud ruumis olemas (kõik sellesse tuppa kuuluvad mööbliesemed ning muu vara).
15.3 andma üle eluruumi ja toa võtme.

16. Kasutajal on soovi korral võimalik oma õpilaskodu koha kasutamise lepingule saada märge lepingu lõpetamise kohta. Märke vormistab õpilaskodu juhataja.

17. Kui õpilaskodu koha kasutamise leping on lõppenud (tähtaja saabumisel või erakorralisel lõpetamisel) ja kasutaja ei ole eluruumi ning vara üle andnud Tallinna Majanduskooli õpilaskodu juhatajale ette teatatud kuupäevaks, on õpilaskodu juhatajal õigus toimida alljärgnevalt:
17.1  siseneda tunnistajate juuresolekul kasutaja kasutuses olevasse eluruumi;
17.2  vabastada eluruum kasutaja  isiklikest asjadest, võttes need kuni omanikule kätteandmiseni oma valdusesse, garanteerides nende säilitamise kuni kolm kuud alates lepingu lõppemise kuupäevast. Pärast tähtaja möödumist kuulub antud vara likvideerimisele.

18.  Kui kasutaja keeldub ja takistab ruume vabastamast, on Tallinna Majanduskoolil õigus ruumide vabastamiseks kasutada meetmeid, mis on vastavuses Eesti Vabariigi seadustega.

19. Õpilaskodu kasutajal, kes oli õpilaskodu kasutamise ajal registreerinud oma elukohaks Nõmme tee 5, Tallinn, on kohustus õpilaskodu koha kasutamise lepingu lõpetamisel muuta oma elukoha andmeid rahvastikuregistris (Kristiine linnaosavalituses kohapeal või riigiportaalis eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades, milleks on vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).