Õigusassistent

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Statsionaaarne õpe: õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-R, ajavahemikus 8:30-20:30

Sessioonõpe: kaks kord kuus neljapäevast laupäevani

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (A2). 


Õigusassistendina töötad koostöös juristide, kohtunike ja teiste õigusvaldkonna spetsialistidega erinevate kaasuste kallal. 

Majanduskoolis õpid Sa tundma erinevaid õigusteenuseid ja menetlusdokumente. Sa õpid kriminaalmenetlustaktikaid ning eristad erinevaid õigusvaldkondade liike. Oled hea suhtleja, tegutsed kiirelt ja paindlikult ning saad hakkama erinevate olukordadega. Sa õpid erinevad seadusi ning nende toimimise põhimõtteid.

Peale kooli lõpetamist saad õigusassistendina töötada notaribüroodes, kohalikes omavalitsuses, kohtutäiturite, kohtunike või advokaadibüroode juures. Sinu ülesandeks on õigusteenuste administreerimine ja esmane tehniline õigusalane teenindamine.  Sa oled terane ja analüüsivõimeline, kontrollid ja kogud vajalikke andmeid ning koostad nende põhjalt menetlusdokumente. 


Õppekava moodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 
 • Sise- ja välisklientide nõustamine  
 • Õigusteenuste administreerimine 
 • Õigusdokumentide jõustamine 

Valikõpingud:

 • Eraõigus 
 • Haldusõiguse eriosa 
 • Vabade elukutsete pidamine 
 • Õiguse mõistmine 
 • Kriminaalmenetlustaktika 
 • Perekonna- ja pärimisõigus

Esimesel õppeaastal on praktika pikkus 8 nädalat ja teisel õppeaastal 12 nädalat.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumisel arvestatakse emakeele riigieksami* (ainult statsionaarsesse õppesse kandideerimisel), sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.

Sisseastumistest koosneb kolmest osast:
 • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine)
 • inglise keele valikvastustega test.
 • vene keele test (õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel, B1). 

Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.


Seotud lood: